Obec Terany

Zoznam VZN

Zoznam aktuálne platných VZN . Chcem si prezrieť neplatné VZN.

Rok 2023
1 / 2023VZN o dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva, komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
2 / 2023VZN O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ÚZEMÍ OBCE TERANY
3 / 2023VZN Sadzobník interných poplatkov platný na území obce Terany na rok 2024
Rok 2022
1 / 2022VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Terany
Rok 2021
1 / 2021VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2 / 2021VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Terany
3 / 2021Sadzobník interných poplatkov na rok 2022
Rok 2020
00 / 2020Sadzobník interných poplatkov 2020
Rok 2019
1 / 2019VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
2 / 2019VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dôvodová správa / 2019Dôvodová správa k návrhu VZN o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO
Rok 2018
1 / 2018VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Terany
Rok 2017
00 / 2017Sadzobník interných poplatkov na rok 2017
01 / 2017Čistenie,údržba verejných priestranstiev,verejnej zelene a ochrana verejného poriadku na území obce Terany
02 / 2017Dodatok k zásadám
03 / 2017Určenie výšky príspevku na čiastočnú náhradu nákladov v školských zariadeniach
Rok 2016
1 / 2016Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
2 / 2016Návrh VZN - Metodika poskytovania príspevkov
Rok 2015
0 / 2015Sadzobník interných poplatkov na rok 2015
1 / 2015Používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely
2 / 2015Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2016
3 / 2015Návrh VZN - poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad
4 / 2015Návrh VZN - zriaďovacia listina a štatút DHZ Terany
Rok 2014
1 / 2014VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
2 / 2014VZN o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie na území Obce Terany
3 / 2014VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Terany
4 / 2014VZN o miestnych daniach
Rok 2013
1 / 2013VZN na zmierňovanie negatívnych dôsledkov klimatických zmien, predchádzanie povodniam a suchu na území katastra obce Terany
Rok 2012
1 / 2012VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je obec Terany
10 / 2012VZN o odpadoch a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
11 / 2012VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
2 / 2012VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
4 / 2012VZN o zásadách postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce TERANY
6 / 2012VZN o podmienkach držania psov na území obce Terany
Rok 2008
10 / 2008VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
11 / 2008VZN o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
6 / 2008VZN o poskytovaní dotácií
Rok 2007
1 / 2007VZN o prevádzkovom poriadku domu smútku v obci Terany
2 / 2007VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Terany