Obec Terany

VZN o prevádzkovom poriadku domu smútku v obci Terany

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TERANY č.1/2007

Všeobecne záväzné nariadenie o prevádzkovom poriadku domu smútku

v obci TERANY

 

Schválené: 10.10. 2007 Vyhlásené: 11.10. 2007 Účinnosť: 27.10.2007

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Terany v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2007 o prevádzkovom poriadku domu smútku v obci Terany

 

§1 Účel

 

1. Účelom všeobecne záväzného nariadenia o prevádzkovom poriadku domu smútku je upraviť prevádzkovanie domu smútku v obci Terany

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Terany

 

v zmysle § 11 ods.3 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.470/2005 Zb. a o pohrebníctve

 

vydáva  tento

 

Prevádzkový poriadok Domu smútku v obci TERANY

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia.

 

1.Dom smútku je určený k dočasnému uloženiu mŕtvych do doby pohrebu. Je dôstojným miestom pre poslednú rozlúčku so zosnulými a vyžaduje sa, aby pritom boli dodržané všetky zdravotné, hygienické a iné platné predpisy.

2.Správcom a prevádzkovateľom Domu smútku je Obec Terany / ďalej len „správca" /. Obec určí osobu zodpovednú za jeho prevádzku/.

3. Správca v oblasti obradov prenecháva priestory k tomu určené cirkvám uskutočňujúcim

pohrebné obrady na nevyhnutný čas súvisiaci s obradom.

 

Článok II.

Spoločné ustanovenia.

 

1. Úmrtie mimo zdravotníckeho zariadenia a nález tela mŕtveho sa musí bez meškania oznámiť územnému obvodnému lekárovi, prípadne lekárovi, ktorý je poverený vykonávať túto činnosť, v obvode ktorého osoba zomrela alebo sa našlo telo mŕtveho, prípadne bolo vyložené z dopravného prostriedku.

 

Článok III.

Prevoz mŕtveho.

 

1.Telo zomrelej osoby mimo zdravotníckeho zariadenia musí byť premiestnené do Domu smútku do ôsmych hodín po prehliadke mŕtveho lekárom. Do ôsmych hodín sa nezapočíta čas medzi 22.00 hod. až 06.00 hod.

2.Prevoz mŕtveho, ktorý zomrel mimo zdravotníckeho zariadenia zabezpečí obstarávateľ pohrebu. Mŕtvola musí byť prepravená do domu smútku v truhle prostriedkom na to určeným, resp. vozíkom ktorý tvorí výbavu objektu domu smútku.

3.Obstarávateľ pohrebu v stanovenej lehote dohodne čas s prevádzkovateľom na uloženie tela mŕtveho v dome smútku, pričom predloží prevádzkovateľovi Záznam o prehliadke mŕtveho.

4.Prevoz mŕtveho, ktorý zomrel v zdravotníckom zariadení musí byť zabezpečený priamo do Domu smútku.

5.Do Domu smútku je možné uložiť aj telo mŕtveho z iných obcí, pričom sa stanovuje úhrada za takto poskytnuté služby vo výške, ktorú určí Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením za každých aj začatých 24 hodín. V takomto prípade sa dohodne individuálne dovoz a odvoz mŕtveho.

 

Článok IV.

Prevádzkový čas.

 

1.Telo mŕtvy eh sa umiestňuje v Dome smútku v chladiacom boxe určenom pre tento účel v pri pravo vni objektu.

2.Zakazuje sa vynímať mŕtvolu zomrelého z chladiaceho boxu mimo čas na to stanovený týmto prevádzkovým poriadkom.

3.Prístup do domu smútku je určený v období od úmrtia až do pohrebu denne v čase:

-letný čas od 18.00 hod. do 22.00 hod.,

-zimný čas od 16.00 hod. do 21.00 hod.,

v prípade viacerých úmrtí naraz, sa čas môže dohodnúť individuálne, ale max. 2 hodiny.

4.Prístup do objektu domu smútku mimo času určeného v ods. 3 tohoto článku nieje možný.

5.V objekte Domu smútku sa zakazuje podávať, resp. konzumovať akékoľvek potraviny a nápoje, zakazuje sa fajčiť, hlučne a nedôstojné sa správať.

 

Článok V.

Pohreb.

 

1.Celý pohrebný akt v obci Terany sa uskutočňuje v dome smútku a na miestnom cintoríne.

2.Telo mŕtveho je uložené na katafalku maximálne dve hodiny pred samotným aktom pohrebu pre účely poslednej rozlúčky.

3.V miestnosti poslednej rozlúčky sa môžu zdržiavať len najbližší príbuzní zomrelého.

Vence a kytice musia byť uložené na miestach určených pre tento účel.

Pohrebný akt vykonáva obradník oprávnený na tento účel.

Nepovolaným osobám sa zakazuje vstup do prevádzkovej časti Domu smútku.

 

Článok VI.

Záverečné ustanovenia.

 

1.Správca si vyhradzuje právo v prípade potreby požadovať úhradu nákladov na

prevádzku Domu smútku a poskytnuté služby. Táto skutočnosť musí byť schválená Obecným zastupiteľstvom.

2.Priestory Domu smútku je možné využiť aj pre iné cirkevné obrady.

3.Tento prevádzkový poriadok je platný pre územie obce Terany, schválilo ho Obecné zastupiteľstvo dňa10.10.2007, účinný od27.10.2007

 

Iveta GAJDOŠOVÁ

starostka obce