Obec Terany

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok

 

obecného zastupiteľstva

 

Obecné zastupiteľstvo v Teranoch na základe § 12 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva tento:

 

rokovací poriadok

Obecného zastupiteľstva v Teranoch

 

§1

Úvodné ustanovenie

 

1.     Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy.

2.     Obecné zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov z ostatných zákonov právne regulujúcich dôležité vzťahy v samospráve.

3.     O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, resp. podľa rozhodnutia na zasadnutí obecného zastupiteľstva tak, že dáva o nich hlasovať.

 

§ 2

Základné úlohy obecného zastupiteľstva

 

1.     Obecnému zastupiteľstvu patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa Štatútu obce Terany, rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva a zásad odmeňovania poslancov. Obecné zastupiteľstvo prerokováva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach obecného prípadne regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje právny záujem orgánov obecnej samosprávy, alebo občanov obce Terany.

 

Časť I.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

§3

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

1.     Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva po voľbách zvolá doterajšia starostka najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania volieb.

2.     Prvé zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia sľubu doterajšia starostka.

3.     Následne – po schválení programu informuje poverený člen volebnej komisie zasadnutie obecného zastupiteľstva o výsledkoch volieb poslancov. Potom zložia poslanci obecného zastupiteľstva a starosta do rúk predsedajúceho sľub a po jeho zložení odovzdá predsedajúcemu starostovi vedenie zasadania.

4.     Ustanovený starosta predloží návrh na:

 •  
  •  
   • dvoch overovateľov zápisnice

   • program

   • voľbu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

   • návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a na ich obsadenie.

Poslanci môžu dávať pozmeňovacie a doplňovacie návrhy.

Voľby prebiehajú verejným hlasovaním, pričom zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov.

5. Pre prvé zasadnutie sa primerane použijú ustanovenia tohto    rokovacieho poriadku

 

§4

Príprava rokovania obecného zastupiteľstva

 

1.     Prípravu rokovania obecného zastupiteľstva organizuje starostka obce s poslancami a ďalšími zriadenými obecným zastupiteľstvom, ako aj so záujmovými združeniami občanov.

2.     Prípravu zasadnutia obecného zastupiteľstva začína podľa plánu najmenej 10 dní pred vymedzeným termínom určí:

- miesto, čas a program rokovania

- spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie prípadne vyžiadanie stanoviska, alebo odbornej experktízy od príslušného orgánu.

3.   Materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva sa   vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci uznesenia obecného zastupiteľstva, resp. nariadenie obce.

Obsahujú najmä:

1. názov materiálu

2. návrh na uznesenie

Ak je na programe rokovania prejednanie nariadenie obce, predloží sa jeho úplné znenie, vrátane osobitne zdôvodnených podmienok účinnosti, dôvodov a dopadov na situáciu v obci.

4.   Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia obce je v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.   Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom.

6.   Materiály, respektíve odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva zabezpečuje obecný úrad a predkladá ich starostke na zaujatie stanoviska.

 

§ 5

Program rokovania obecného zastupiteľstva

 

1.     Program rokovania sa oznamuje aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

2.     Prvým bodom rokovania obecného zastupiteľstva je kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.

3.     Návrh ostatných bodov programu a ich poradia predkladá starostka na základe vlastných návrhov, návrhov jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov. Tieto návrhy musia byť doručené na obecný úrad najneskôr do 10 dní pred plánovaným zasadnutím obecného zastupiteľstva.

4.     V prípade neskoršieho doručenia môžu byť dodatočne zaradené do programu samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasne s návrhom bodu programu musia byť doručené aj prípadné materiály, o ktorých sa bude v prípade jeho zaradenia rokovať.

5.     Uznesením obecného zastupiteľstva je možné jeho rokovanie prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.

6.     Po vyčerpaní programu rokovania obecného zastupiteľstva starosta zasadnutie ukončí.

 

§ 6

Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadostí na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci v ktorej bolo zvolené.

 2. Ak sa starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.

 3. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva , vedie ho zástupca starostu , ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

 4. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

 5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

 6. Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec,slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

 7. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

 8. Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.

 9. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov , 12a) to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva

a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 1. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu zástupca vlády alebo štátneho orgánu, slovo mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.

 2. Nariadenia a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstva.

§ 7

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

1.     V úvode rokovania starostka oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania, návrh na voľbu návrhovej a mandátovej komisie, určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2.     Starostka vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom.

3.     Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko a ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradné orgány ( komisie ) vypočuje vždy ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný orgán zriadil.

4.     Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla starostka, alebo iný poverený poslanec, resp. Príslušný vedúci pracovník organizácie, hlavný kontrolór.

5. Účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred začatím, alebo počas rokovania do doby, kým poslanci nerozhodli o ukončení diskusie. Prihlásený do diskusie nemôže hovoriť v tej istej veci dvakrát a musí dodržať limit vystúpenia ak je stanovený.

6. Účastníci nesmú rušiť starostku, ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať poslancom. V prípade, že nehovorí k veci môže mu predsedajúci odňať slovo s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať poslancom.

7. Každý poslanec obecného zastupiteľstva má právo prerušiť diskutujúceho faktickou poznámkou. Faktická poznámka musí vždy korešpondovať s témou diskusného príspevku. Faktická poznámka nesmie presiahnuť dĺžku dvoch viet, resp. 30 sekúnd. V prípade, že faktická poznámka presiahne zhora uvedený limit, predsedajúci odoberie hovoriacemu slovo. Počet faktických poznámok je neobmedzený.

8. Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec obecného zastupiteľstva , o tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.

9. Na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a pri štátnoprávnych aktoch ( napr. Uzavretie manželstva , na slávnostných zhromaždeniach pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec a pod . ), starostka môže používať insígnie. Pri týchto príležitostiach môže v zastúpení starostky používať insígnie poslanec poverený starostkou

  

Časť II.

Všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

§8

Príprava uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

 

1.     Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s predkladanými materiálmi. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu a poslancom sa poskytnú spolu s návrhom materiálov pred rokovaním.

2.     Konečný návrh na uznesenie predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhová komisia a je upravený podľa priebehu rokovania.

3.     Uznesenia obecného zastupiteľstva sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi pre ich splnenie.

4.     Uznesením obecného zastupiteľstva sa kladú spravidla komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi, zamestnancom OcÚ.

5.     Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia obce sa postupuje obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov uznesení s tým, že obecné zastupiteľstvo, starostka a komisie môžu v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný účelný postup.

  

§9

Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

 

1.     Návrhy na uznesenie obecného zastupiteľstva predkladá návrhová komisia.

2.     Pokiaľ povaha uznesenia, alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby obecné zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí starostka, predsedajúci.

3.     V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch variantoch alebo viacerých alternatívach, hlasuje obecné zastupiteľstvo najprv o návrhu odporúčanom návrhovou komisiou. Schválením jedného variantu, alebo alternatívy sa ostatné považujú za neprijaté.

4.     Keď obecné zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie, alebo žiadne z navrhovaných alternatív, starostka navrhne ďalší postup, ktorý predloží obecnému zastupiteľstvu na schválenie.

5.     Hlasuje sa verejne – spravidla zdvihnutím ruky. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že určitej záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním.

6.     V ostatných prípadoch postačuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

7.     Uznesenia obecného zastupiteľstva podpisuje starostka a určení overovatelia.

8.     Uznesenie obecného zastupiteľstva sa zverejní spôsobom v mieste obvyklým ( na úradnej tabuli, v tlači, rozhlase, a pod. )

 

§ 10

Všeobecne záväzné nariadenie obce

 

1.     Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovil zákon, vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenie obce nemôže odporovať Ústave SR, zákonom a Štatútu obce Terany.

2.     K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovacie návrhy musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne.

3.     Hlasuje sa spravidla verejne, zdvihnutím ruky, pričom najprv sa hlasuje o pozmeňovacích návrhoch.

4.     Nariadenie obce je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

5.     Na prípravu nariadení sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

  

§ 11

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

 

1.     Orgány OcZ rozpracúvajú, zabezpečujú a kontrolujú plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva v úzkej súčinnosti so starostkou.

2.     Obecný úrad vytvára podmienky pre realizáciu úloh stanovených uzneseniami obecného zastupiteľstva a vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce.

3.     Starostka predkladá na každé zasadnutie Oc Z správu o plnení prijatých uznesení OcZ.

  

Časť III.

Dopyty poslancov

§12

 

1.     Poslanci majú právo na zasadnutí obecného zastupiteľstva klásť otázky starostke, hlavnému kontrolórovi, pracovníkom OcÚ a vedúcim organizácií zriadených obcou vo veciach výkonu ich práce.

2.     V prípade, že obsah vznesenej interpretácie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená, alebo je nutné vykonať opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa odpoveď poslancovi poskytnúť do 30 dní po rokovaní obecného zastupiteľstva.

 

Časť IV.

Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní obecného zastupiteľstva

§13

Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní obecného zastupiteľstva

 

1.     O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený obsah programu rokovania a prijaté uznesenia. Zápisnicu z rokovania podpisujú určení overovatelia a zapisovateľ. Zápisnica sa musí vyhotoviť do 7 dní od konania obecného zastupiteľstva.

2.     Všetky materiály z rokovaní obecného zastupiteľstva sa archivujú Poslanci a ďalej osoby určené starostkou majú k týmto materiálom prístup podľa zásad stanovených obecným zastupiteľstvom.

3.     Obecný úrad organizačno – technicky zabezpečuje rokovanie obecného zastupiteľstva, ako aj archivovanie kompletných materiálov z nich.

4.     Obecný úrad vedie evidenciu uznesení obecného zastupiteľstva a dokumentuje ich zmeny, doplnky alebo zrušenie.

 

 

 

 

  

Časť V.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§14

 

1.     Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov OcZ.

2.     Poslanci obecného zastupiteľstva sú povinní riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.

3.     Na tomto Rokovacom poriadku sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Teranoch dňa 05.8.2010

4.     Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.09.2010

5.     Dňom účinnosti tohto poriadku sa ruší Rokovací poriadok z roku 2005.

  

V Teranoch, 05.08.2010

 

Bc. Iveta Gajdošová

starostka obce