Obec Terany

VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Terany

č. 2/2012

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Obecné zastupiteľstvo v Teranoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 448/2008 Z z. o sociálnych službách (ďalej len „ zákon o sociálnych službách “ ) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia.

ČLÁNOK I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“ )upravuje podrobnosti

a) o rozhodovaní o odkázanosti na sociálne služby,

b) o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb,

c) o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnych služieb,

2. Toto VZN podrobnejšie upravuje pôsobnosť obec Terany  vo veciach:

a) rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľskú službu,

b) poskytovania opatrovateľskej služby,

ČLÁNOK II

KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

§ 2

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu

1. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína spravidla na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1/ sa podáva Obci Terany, na Obecný úrad v Teranoch, prípadne Mesto Krupina – spoločný obecný úrad(ďalej len SOcÚ). Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie sociálnej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.

3. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje

a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba),

b) dátum narodenia,

c) adresa pobytu,

d) rodinný stav,

e) štátne občianstvo,

f) druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená,

5. Opatrovateľská služba sa poskytuje bezodkladne, a túto službu možno poskytovať aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu.

6. Podkladom na vydanie rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

7. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú ustanovenia § 48 až 51 zákona o sociálnych službách.

8. Obec Terany prostredníctvom Mestského úradu v Krupine - SOcÚ – na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje

a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,

c) návrh druhu sociálnej služby,

d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

9. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu, ak je jeho obsah aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou.

10. Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahuje všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní.

11. Priebeh konania vo veci rozhodovania odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje pre Obec Terany Mesto Krupina cestou Mestského úradu v Krupine – SOcÚ , ktorý eviduje a vedie celú spisovú agendu.

12. O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec ako správny orgán starostka obce v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Z.b. o obecnom zriadení.

13. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu a zákaze poskytovateľa sociálnej služby poskytovať sociálnu službu, nemá odkladný účinok.

§ 3

Povinnosti prijímateľa sociálnej služby

1. Prijímateľ sociálnej služba je povinný písomne oznámiť Mestu Krupina – SOcÚ / Obci Terany/ do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.

2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný za výzvu Obce Terany - cestou  SocÚ Krupina osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, a to v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak mesto v písomnej výzve neurčí dlhšiu lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej lehote, rozhodne mesto o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento následok upozornená.

3. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, alebo prijímateľ sociálnej služby sú povinný na výzvu Obce Terany – SOcÚ zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa fyzické osoby uvedené tohto posúdenia nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa zastaví, alebo sa rozhodne o zániku odkázanosti na sociálnu službu.

4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný obci alebo poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.

Ak fyzická osoba nesplní túto povinnosť, obec, resp. poskytovateľ sociálnej služby nie je povinná pri určení sumy úhrady za sociálnu službu postupovať podľa § 3 tohto VZN.

ČLÁNOK III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY

1. Občan (prijímateľ sociálnej služby) je povinný platiť úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby,

2. Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.

3. Občan si platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu rieši najmä užívaním vlastného majetku, správou vlastného majetku alebo prenájmom vlastného majetku.

4. Na účely úhrady za sociálnu službu uvedenú v § 2 ods. 1 sa do príjmu občana započítava aj zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť občana, ktorému sa sociálna služba poskytuje a príplatok prídavkov na dieťa, ktorému sa sociálna služba poskytuje.

5. Na účely úhrady za uvedenú v § 2 ods. 1 sa od príjmu občana odpočítava úhrada za inú sociálnu službu, alebo jej časť, ktorú je občan povinný platiť poskytovateľovi inej sociálnej služby.

6. Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa určuje podľa druhu poskytovanej sociálnej služby a rozsahu poskytovanej sociálnej služby.

§ 5

Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku a rodinným pomerom

1. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v tomto §, a to v závislosti od druhu a formy sociálnej služby.

2. Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší ako so sumy ustanovenej v tomto § a jeho výšky nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu.

3. Po zaplatenie úhrady za opatrovateľskú službu alebo prepravnú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zaslať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom. 

4. Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa s ním spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady na sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať suma uvedená v tomto § a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom prijímateľa sociálnej služby, musí zostať mesačne z ich príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.

5. Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom ani deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.

6. Na účely zisťovania príjmu podľa tohto zákona o fyzických osôb sa za fyzické osoby, ktoré sa s týmito osobami spoločne posudzujú považujú osoby podľa osobitného predpisu.

7. Ak u osôb nemožno zo závažných dôvodov zistiť ich príjem, za ich príjem sa považuje suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.

§ 6

Účasť rodiny na úhradách

1. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť aj iná osoba, pričom táto osoba môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.

2. Ak podľa tohto VZN nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postup na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby; rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.

3. Obec Terany alebo zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré obec zriadila za účelom poskytovania opatrovateľskej služby s celoročným, týždenným alebo denným pobytom, požaduje úhradu postupne od manžela, manželky, detí alebo rodičov, ak občan, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba podľa tohto VZN a nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu alebo platí len časť tejto úhrady.

4. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady z sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvorenie zmluvy, mesto rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálne službu alebo jej časť.

§ 7

Vyživovacia povinnosť

1. Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú výživu, ak to potrebujú.

2. Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť takým dielom, aký zodpovedá jeho schopností, možností k schopnostiam a možnostiam ostatných detí.

ČLÁNOK IV

POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

§ 8

Všeobecné ustanovenia

1. Obec Terany – SocÚ Krupina v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu poskytne sociálnu službu,

§ 9

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

1. Obec Terany cestou ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

2. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.

3. Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvu o poskytovanie sociálnej služby na Obec Terany, prípadne Mesto Krupina – SOcÚ.

Žiadosť obsahuje:

a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba),

b) dátum narodenia, adresa pobytu

c) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať

d) formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,

e) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,

f) doklady o majetkových pomeroch,

g) deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,

h) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.

4. Ak sa pre daný druh sociálnej služby vydáva rozhodnutie o odkázanosti o sociálnu službu, k žiadosti o zatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je žiadateľ povinný priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

5. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje

a) označenie zmluvných strán,

b) druh poskytovanej sociálnej služby,

c) vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovanie sociálnej služby,

d) deň začatia poskytovania sociálnej služby,

e) čas poskytovania sociálnej služby,

f) miesto poskytovania sociálnej služby,

g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob je určenia a spôsob jej platenia,

h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,

i) dôvody odstúpenia od zmluvy,

j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13 zákona o sociálnych službách.

6. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu sociálnej služby.

7. Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť mesta poskytnúť sociálnu službu sa považuje za splnenú.

8. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, zmenia sa tieto skutočnosti dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

9. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa toho VZN, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinný uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

10. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, pričom vypovedaná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

11. Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách.

ČLÁNOK V

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Fyzická osoba s trvalým pobytom v meste, obci

PoplatokPoplatok občana za 1 hod. opatrovateľskej služby

06:00 - 18:001,00 €

19:00 - 07:001, 50 €

Každá začatá hodina nad 8 hod.3,00 €

Každá začatá hodina denne počas dní pracovného voľna4,00 €

Dovoz 1 obedaPoplatok občana: 0,33 €  za soboty, nedele a sviatky, ostatné dni bez poplatku

§ 10

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území obce Terany:

a) fyzickej osobe s trvalým pobytom v obci Terany, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 1 tohto VZN a zároveň je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 2 tohto VZN,

§ 11

Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať opatrovateľskú službu

1. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrenie podľa osobitného predpisu,

c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,

d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosu chorobou a pri ochorení touto nákazou.

2. Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak

a) je fyzická osoba vykonávajúca opatrovanie v zdravotníckom zariadení,

b) sa fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie poskytuje odľahčovacia služba,

c) sa fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrenie podľa osobitného predpisu.

§ 12

Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity

1. Sebaobslužné úkony:

a) hygiena,

b) stravovanie a dodržiavanie pitného režimu,

c) vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva,

d) obliekanie, vyzliekanie,

e) mobilita, motorika.

2. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť :

a) nákup potravín, a iného drobného spotrebného tovaru,

b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,

c) donáška jedla do domu fyzickej osoby,

d) umytie riadu,

e) bežné upratovanie v domácnosti,

f) obsluha bežných domácich spotrebičov,

g) starostlivosť o prádlo (pranie, žehlenie),

h) starostlivosť o lôžko,

i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,

j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,

k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedení domácnosti, napr. zabezpečenie úhrady platieb).

3. Základné sociálne aktivity:

a) sprievod,

b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidia najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,

c) tlmočenie.

4. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len dohľad).

5. Podrobnosti o úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách ustanovuje príloha č. 2 tohto VZN.

§ 13

Poskytovanie opatrovateľskej služby

1. Podmienkou poskytovanie opatrovateľskej služby je rozhodnutie o poskytovaní na poskytovanie opatrovateľskej služby.

2. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 9 tohto VZN.

3. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN.

4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách. Minimálny rozsah úkonov nemôže byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci stupeň odkázanosti fyzickej osoby, posúdený podľa prílohy č. 1 tohto VZN.

5. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v domácnosti občana.

6. Obec Terany - SOcÚ poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom opatrovateliek, ktoré majú s obcou uzatvorenú pracovnú zmluvu.

7. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh sociálnej služby.

8. Pri hospitalizácii klienta, pri umiestnení klienta do zariadené sociálnych služieb alebo pri prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30 dní je občan povinný písomne vyzvať poskytovateľa o zmenu zmluvných podmienok zmluvy o poskytovaní sociálnej služby formou dodatku alebo o jej zrušenie.

§ 14

Výška úhrady za opatrovateľskú službu

Výška úhrady za opatrovateľskú službu je uvedená v závislosti od času a doby jej poskytovania:

- Článok V pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v obci Krupina.

§ 15

Rozsah a spôsob úhrady

1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít v prepočte na 22 pracovných dní, resp. 30 kalendárnych dní, resp. 4 kalendárne týždne.

2. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

3. Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

4. Občan si môže s poskytovateľom opatrovateľskej služby dohodnúť aj poskytovanie opatrovateľskej služby nad rámec úkonov uvedených v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby vydaného mestom, obcou /názov/.

5. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si občan dohodne s poskytovateľom opatrovateľskej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

ČLÁNOK VI

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 16

Spoločné ustanovenia

1. Starostka obce je oprávnená cenovým oprávnením zvýšiť úhrady stanovené týmto nariadením v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázaných štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

2. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.

3. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytovanú opatrovateľské službu sa primerane použije zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, zákon č. 71/1967 Z.b. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 369/1990 Z.b. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Občiansky zákonník.

§ 17

Zrušovacie ustanovenia

1. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Terany č. 12/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za túto opatrovateľskú službu.

§ 18

 

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Teranoch sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa  14.12.2012  uznesením č. 84/2012, počtom hlasov 6z prítomných 6 poslancov a toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2013.                                                                    

Mgr. Iveta Gajdošová

starostka obce