Obec Terany

VZN o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Obec Terany podľa § 24 zákona č.333/2004 Z.z. o voľbách do NR SR pre rok 2009

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TERANY

č. 11/2008

o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje postup kandidujúcich politických strán pri vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane.

§ 2

Určenie a označenie plôch na verejných priestranstvách

1. Pre účely tohto nariadenia verejným priestranstvom sú propagačné tabule na kultúrnych domoch, požiarnych zbrojniciach, pri autobusových zástavkách a na kine.

2. Obecné zastupiteľstvo určuje kandidujúcim politickým stranám na vylepovanie volebných plagátov tieto vývesné miesta v obciach.

OBEC TERANY:

Propagačná tabuľa umiestnená na verejnom priestranstve:

  • pred kultúrnym domom
  • pri tržnici
  • pred pohostinstvom

3. Veľkosť vyhradenej plochy pre každú kandidujúcu politickú stranu určí obec na zásade rovnosti a na základe uplatnenej požiadavky politickej strany najneskôr deň pred začatím volebnej kampane.

4. Vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane mimo vyhradenej plochy sa zakazuje.

§ 3

Zakázané miesta

a) Zakazujú sa vylepovať volebné plagáty skôr ako 30 dní pred dňom vyhlásenia volieb a 48 hodín pred začatím volieb.

b) Zakazujú sa vylepovať plagáty na iné miesta a objekty, ako je určené týmto VZN, t.z. stĺpy, VO, MR, autobusové čakárne, propagačné hliníkové skrinky atď.

§ 4

Povinnosť kandidujúcej politickej strany

1. Kandidujúca politická strana je povinná po uplynutí času volebnej kampane odstrániť svoj volebný plagát z vyhradenej plochy.

2. V prípade, že kandidujúca politická strana nebude postupovať spôsobom uvedeným v ods. 1, zabezpečí obec odstránenie volebného plagátu na náklady príslušnej politickej strany.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 05.12.2008.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2009.

 

VYVESENÉ: 08.12.2008

ZVESENÉ: 29.12.2008

 

Iveta Gajdošová
starostka obce