Obec Terany

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Terany

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE OBCE TERANY č.2/2007

Všeobecne záväzné nariadenie o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce

TERANY

Schválené:

10.10.2007

Vyhlásené:

11.10.2007

Účinnosť:

27.10.2007

Obecné zastupiteľstvo v obci TERANY v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona SNR č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 19 zákona č. 470/2005 Z.

z. o pohrebníctve sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2007 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Terany

§ 1

Účel

Účelom všeobecne záväzného nariadenia o prevádzkovom poriadku pohrebísk je

upraviť prevádzkovanie pohrebiska na území obce TERANY a to: cintoríny a ich okolie,

ktoré slúžia na verejné účely a sú verejne prístupné verejnosti / verejné priestranstvá /.

Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, ktorým je obec Terany ,

IČO: 00320323 (ďalej len "prevádzkovateľ pohrebiska"), na oprávnené osoby, na

poskytovateľov služieb na pohrebiskách a na návštevníkov

pohrebísk.

Za verejné priestranstvo sa považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnosti a to

najmä: komunikácie, chodníky, zelené pásy medzi kumunikáciou a hrobovými

miestami, oplotením cintorínskych plôch, cintoríny aj so zariadením – predmety

trvale alebo dočasne umiestnané na verejnom priestranstve v cintoríne ( lavičky,

odpadové nádoby, kvetináče, kontajnery, zariadenia verejného osvetlenia

a ozvučenia, informačné tabule a pod.), ktoré sú majetkom obce, prípadne

v dlhodobom prenájme.

§2

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

Prevádzkovateľ poskytuje na pohrebisku najmä tieto služby a vykonáva nasledovné

činnosti:

1. nájom hrobového miesta,

2. nájom obradnej siene v dome smútku a chladiaceho zariadenia

3. pochovávanie,

4. vykonávanie exhumácie,

5. výkopové práce, ktoré súvisia s pochovávaním a exhumáciou,

6. správu a údržbu pohrebiska vrátane komunikácií a zelene,

7. správu a údržbu objektov na pohrebisku (obradná sieň, komunikácie, inžinierske siete, oplotenie),

8. zverejňovanie informácií na pohrebisku na mieste obvyklom.

§3

Povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ v rámci výkonu činnosti spojených s vlastnou prevádzkou pohrebiska je

povinný zabezpečovať najmä:

a) prevádzkovať pohrebisko v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom pohrebísk,

b) zriaďovať hrobové miesta na pohrebisku,

c)pochovávať,

d)zabezpečovať výkop hrobových jám a služby súvisiace s pochovávaním a exhumáciou,

e)pri výkope hrobovej jamy na existujúcom hrobovom mieste sú prevádzkovateľ a ním

poverení zamestnanci vykonávajúci výkopové práce povinní s nájdenými kostrovými ostatkami narábať s

pietou, všetky kostrové ostatky sú povinní pozbierať a uložiť na dne

hrobovej jamy do osobitnej jamky, ktorú zasypú zeminou,

f) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky na pochovanie ak je:

úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí

vydaný písomný súhlas orgánu činného v trestnom konaní v prípade, že sa jedná v súvislosti s úmrtím o

podozrenie zo spáchania trestného činu,

g) stanoviť rovnaké všeobecné podmienky pre dojednanie nájmu hrobového miesta

pre každého záujemcu,

h) zabezpečiť rozlúčkový pohrebný obrad a v styku s pozostalými sa zdržať správania

nešetrného k ich citom, pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s

prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebných úkonov,

i) viesť a uchovávať evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska tak, ako to stanovuje

§ 21 zákona č. 470/2005 Z. z. v platnom znení. Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. V

prípade, ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu do archívu mesta,

j) písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné

a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta zaplatené, a to najmenej tri mesiace

predo dňom, keď má táto lehota uplynúť; ak mu nie je trvalý pobyt alebo sídlo nájomcu

známe, zverejní oznámenie na mieste obvyklom na pohrebisku,

k) prenajímať hrobové miesta a uskutočňovať obnovu nájmu,

I) umožniť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa

akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta s výnimkou prípadov, keď je to nutné pre

zabezpečenie riadnej a bezpečnej prevádzky pohrebiska,

m) vykonať exhumáciu,

n) starať sa o celkový vzhľad pohrebiska,

o) zabezpečovať údržbu zelene na pohrebisku, najmä kosiť verejné trávnaté porasty, orezávať a ošetrovať

stromy a kríky vysadené prevádzkovateľom, p) zabezpečovať odvoz odpadu z pohrebiska, ktorý vzniká v

súvislosti s prevádzkou a údržbou pohrebiska,

p) zabezpečovať čistotu a poriadok nä pohrebisku,

r) vykonávať údržbu a čistenie komunikácií na pohrebisku,

s) v zimnom období zabezpečovať nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií na pohrebisku

v záujme zaistenia plynulej prevádzky pohrebiska,

t) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ktoré tvoria vybavenosť

pohrebiska a sú vo vlastníctve obce

u) dbať o funkčnosť inžinierskych sietí na pohrebisku,

v) vykonávať údržbu oplotenia pohrebiska,

z) písomne informovať na mieste obvyklom na pohrebisku o skutočnostiach, že sa má

pohrebisko zrušiť, o vyhlásenom zákaze pochovávania na pohrebisku a podobne.

§4

Ochranné pásmo pohrebiska

Obec je povinná zachovať ochranné pásmo od pohrebiska vo vzdialenosti 50 m. V tomto pásme nemôže

byť povolená žiadna výstavba.

§5

Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta

1) Nájom hrobového miesta (ďalej len „nájom") vzniká na základe zmluvy o nájme

hrobového miesta uzatvorenej medzi prevádzkovateľom ako prenajímateľom

a nájomcom. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať výšku nájomného a cenu za služby

spojené s nájmom. Uzatvorením nájomnej zmluvy na hrobové miesto

nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu môže byť len

príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady.

2) Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomné a cena

za služby spojené s nájmom sa podľa zmluvy o nájme hrobového miesta uzatvorenej na dobu neurčitú

uhrádzajú v prípade pochovania minimálne na 10 rokov, inak v súlade s tlecou dobou. Po uplynutí tejto

doby môže byť nájomné a cena za služby spojené s nájmom uhradené i na dobu kratšiu.

3)Nájom je možné zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu pochovaniu alebo uloženiu urny.

Podnájom hrobového miesta je zakázaný.

4)Uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájomného a ceny za služby spojené

s nájmom vzniká nájomcovi právo užívať hrobové miesto určené v nájomnej zmluve. Právo užívať

hrobové miesto oprávňuje nájomcu uložiť ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky do hrobového miesta a

nakladať s týmto hrobovým miestom podľa obsahu nájomnej zmluvy a pokynov prenajímateľa, ktoré sú v

súlade s týmto prevádzkovým poriadkom pohrebísk a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými

právnymi predpismi, týkajúcimi sa úpravy pohrebníctva.

5) Po uzavretí nájomnej zmluvy a zaplatení nájomného a ceny za služby je nájomca

povinný miesto označiť spôsobom na pohrebisku obvyklým. Nájomca je oprávnený

v súlade s obsahom nájomnej zmluvy a pokynmi prevádzkovateľa zriadiť na

prenajatom hrobovom mieste hrob, hrobku alebo urnové miesto, vrátane

vybudovania príslušenstva hrobu, s následnou možnosťou uložiť na tomto mieste ľudské pozostatky alebo

ľudské ostatky.

6) V prípade, že sa jedná o hrobku, musí byť stavba, najmä jej rozsah a forma vopred schválená

prevádzkovateľom a dokončená do 1 roku od povolenia stavby. Ak sa tak nestane, môže prevádzkovateľ

od zmluvy odstúpiť.

7) Povrch hrobového miesta môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na

pohrebisku tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska. K zriadeniu stavby na prenajatom

hrobovom mieste (hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie) alebo k jej úprave je

potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa.

8) Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný sa

podriadiť podmienkam stanoveným prevádzkovateľom, najmä pokiaľ ide o rozmery a tvar stavby, druh

použitého materiálu, vrátane dodržania umelecko-architektonického vzhľadu pohrebiska a je povinný

dodržať základné všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

9) Pre realizáciu stavieb na prenajatom hrobovom mieste platia najmä tieto zásady:

a)základy hrobky a pomníka musia byť v nezamŕzajúcej hĺbke a dimenzované so zreteľom na únosnosť

pôdy, základové murivo nesmie presahovať do pochovávacej plochy hrobového miesta,

b)hĺbka hrobu musí byť pre dospelé osoby a deti od 10 rokov najmenej 1,6 m a pre deti

do 10 rokov najmenej 1,2 m,

c)dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,

d)pochovávacia plocha musí byť zachovaná v rozmeroch pri hrobe 90 cm x 200 cm, pri

hrobke 90 cm x 200 cm, pri detskom hrobe 60 cm x 160 cm, pri hrobe dieťaťa mladšieho ako 3 roky 50

cm x 100 cm,

e)najväčšia výška stavieb je 2,5 m nad hrobovým miestom,

uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 30 cm široké,

vrstva zeminy určená na zakrytie rakvy v hrobovej jame musí byť najmenej 1,2 m,

f)) text nápisov na pomníkoch a inom príslušenstve hrobu musí zodpovedať

dôstojnosti a piete miesta.

g) Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom

hrobovom mieste na vlastné náklady, len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa.

h) Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným príslušenstvom

hrobu, je

vlastník povinný toto príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom.

i) Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať hrobové miesto a k nemu

bezprostredne prislúchajúce okolie do vzdialenosti 30 cm od hranice hrobového

miesta v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené,

očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali

iných návštevníkov alebo okolité hrobové miesta.

j) Pri užívaní hrobového miesta nesmie nájomca manipulovať s ľudskými

ostatkami. So spopolnenými ľudskými ostatkami môže nájomca manipulovať a

ukladať ich na pohrebisku len s vedomím prevádzkovateľa.

k) Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a

kríky na pohrebisku ani umiestňovať lavičky bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

l) Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby hrobového miesta, možno vykonávať

len so súhlasom prevádzkovateľa. Stavebné práce na hrobovom mieste sa počas víkendov,

sviatkov a dní pracovného pokoja môžu vykonávať len výnimočne, po predchádzajúcom súhlase

prevádzkovateľa.

m) Osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú práce pre nájomcu hrobového miesta, sú

povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.

n) Stavby pomníkov a iného príslušenstva hrobu môžu byť na pohrebisku

vykonávané na základe zmluvy alebo objednávky nájomcu hrobového miesta, ktorý je objednávateľom

týchto stavieb alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám.

o) V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na

pohrebisku, zdravie, životy alebo majetok ďalších osôb, je nájomca povinný bez

zbytočného odkladu zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. Ak tak neurobí ani po

výzve prevádzkovateľa, je prevádzkovateľ oprávnený upraviť príslušenstvo hrobu

tak, aby bola zaistená bezpečnosť, a to na náklady a riziko nájomcu hrobového

miesta.

p) Nájomca nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo

ich opierať o susedné príslušenstvo hrobu.

r) Nájomca je povinný včas odstrániť z hrobového miesta znehodnotené kvetinové

dary, odpad z vyhorených sviečok a ďalšie predmety, ktoré narušujú estetický vzhľad pohrebiska.

Ak dôjde k výpovedi nájomnej zmluvy z dôvodu, že nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za

hrobové miesto, je povinný odstrániť príslušenstvo hrobu najneskôr do 1 roka od doručenia výzvy

prevádzkovateľa na ich odstránenie.

s) Prevod nájmu k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, môže

vykonať nájomca v prospech inej osoby len s písomným súhlasom prenajímateľa -prevádzkovateľa.

t)Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov

viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.

u)Po úmrtí nájomcu hrobového miesta, ak tento má byť uložený do hrobu, ktorého bol

nájomcom, zabezpečí prenajímateľ - prevádzkovateľ úhradu nájomného na tleciu dobu

od osoby, ktorá je obstarávateľom pohrebu zomretého nájomcu. Ak žiaden z dedičov

zomretého nájomcu alebo iná osoba nepožiada o uzavretie nájomnej zmluvy

k predmetnému hrobovému miestu, zostáva toto hrobové miesto počas tlecej doby

bez nájomcu.

§6

Povinnosti návštevníkov

1) Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok

pohrebísk, zákon o pohrebníctve a pokyny prevádzkovateľa.

2) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom

zodpovedajúcim piete miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti

zomretých alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti, nesmú robiť hluk, púšťať prenosné nosiče

zvuku, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky,

poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku .

3) Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska fyzické osoby a právnické osoby,

ktoré ponúkajú tovary a služby na pohrebisku tak, že obťažujú svojim správaním návštevníkov

pohrebiska.

4)Nikto nesmie na pohrebisku páliť trávu a iný odpad.

5)Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo

mieste na to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných

hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. Na vsypových a rozptylových lúkách je dovolené

rozsvecovať kahance a sviečky len na vyhradených plochách. Rozsvecovanie kahancov a sviečok a

manipulácia s otvoreným ohňom môže byť v odôvodnených prípadoch prevádzkovateľom obmedzená

alebo zakázaná.

6) Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na zelené pásy ( verejné priestranstvá ) a miesta okolo

hrobových miest je zakázané.

7)Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebiska piť vodu z vodovodných vypustí.

Táto voda je určená na prevádzkové účely a na polievanie zelene pri jej údržbe na prenajatých hrobových

miestach. Je zakázané odnášať vodu z pohrebiska.

8)Odpad je nutné odkladať na určené miesta, ak je na pohrebisku zavedené triedenie odpadu je nutné toto

opatrenie rešpektovať.

9) Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií na pohrebisku je možné so súhlasom

prevádzkovateľa. Tým nie je dotknutá povinnosť organizátora tejto akcie vopred oznámiť konanie

zhromaždenia podľa osobitného zákona.

10)Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými osobami a fyzickými osobami vo

všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska, a to aj na

verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených

prevádzkovateľom a s jeho predchádzajúcim súhlasom.

11)Vstup so zvieraťom je na pohrebisko zakázaný.

12)Na pohrebisko a verejné priestranstvá v cintoríne je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom

alkoholu, omamných a psychotropných látok, osobám na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a

pod..

13) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko a verejné priestranstvá v cintoríne je povolený iba po

komunikáciách,

a to:

a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu alebo

uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich zariadení,

b) na dopravu materiálu, potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, náhrobných

kameňov, náhrobných dosiek a inú úpravu hrobového miesta,

c)na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,

na dopravu nevládnych a zdravotne postihnutých osôb.

d)Prevádzkovateľ môže vykázať z priestorov pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak

nedodržiavajú poriadok alebo jeho pokyny. Chodci na pohrebisku a verejných priestranstvách v cintoríne

majú vždy prednosť pred motorovými vozidlami.

Vstup s motorovým vozidlom na trávnaté plochy a taktiež na chodníky do jednotlivých oddelení

pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný.

Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko povolí prevádzkovateľ najneskôr 1 hodinu pred ukončením

stanovenej zatváracej doby. Motorové vozidlo musí opustiť pohrebisko najneskôr 30 minút pred

ukončením ustanovenej zatváracej doby.

e)Na pohrebisku je možné sa zdržovať len počas ustanovenej otváracej doby pohrebiska.

Každý návštevník je povinný do ustanovenej zatváracej doby bez osobitného upozornenia opustiť

pohrebisko.

f)Zákazy vyznačiť na vstupe na pohrebisko.

g)Dohľad nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebísk vykonáva prevádzkovateľ, obec

Terany a Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene v úzkej súčinnosti s Policajným zborom

Slovenskej republiky.

§7

Otváracia doba pohrebiska

1) Pohrebisko je prístupné verejnosti

a) v mesiacoch

január, február, november, december denne od 7.00 do 18.00 hod

marec, október denne od 7.00 do 19.00 hod

apríl, máj, jún, júl, august, september denne od 7.00 do 20.00 hod

b) v období od 25.októbra do 3.novembra denne od 7.00 do 20.00 hod

2) Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať

alebo obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, v čase

vykonávania exhumácie, taktiež za snehovej kalamity a poľadovice a pod., ak nie je

možné dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov. Preto prevádzkovateľ

zabezpečí v zimnom období nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií na pohrebisku

v záujme zaistenia bezpečnej a plynulej prevádzky pohrebiska.

§8

Spôsob ukladania a plán miest na pochovávanie

1) Ľudské pozostatky sa pochovávajú a spopolnené ľudské ostatky sa ukladajú do hrobových miest. Tieto

činnosti sú uskutočňované zásadne prevádzkovateľom, výnimočne inými osobami, ale len so súhlasom

prevádzkovateľa a za podmienok ním určených.

Ľudské pozostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého hrobu. Pred uplynutím tlecej doby

môžu byť do toho istého hrobu uložené ďalšie ľudské pozostatky pokiaľ je možné ich umiestniť nad

úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude

najmenej 1 m.

Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami. Rakva uložená do hrobky musí

byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky

pred hlodavcami.

Spopolnené ľudské ostatky sa ukladajú podľa priania objednávateľa pohrebu v urne do

zeme, prípadne sa zmiešajú so zemou v hrobe alebo na inom miesto na to určenom. Uloženie

umy do hrobu je možné len so súhlasom prevádzkovateľa.

5) Rozptyl alebo vsyp spopolnených ľudských ostatkov sa uskutoční na prianie objednávateľa pohrebu.

Rozptyl alebo vsyp môže byť uskutočnený len na pohrebisku pre tento účel vopred schválenom

(rozptylové a vsypové lúky).

6) Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy z takých materiálov, aby v stanovenej tlecej dobe zotleli

spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú byť použité rakvy z PVC a iných nerozložiteľných materiálov. Pri

pochovávaní do hrobiek sa používajú rakvy dubové alebo z iného tvrdého dreva so zinkovou vložkou s

nepriepustným dnom alebo kovové rakvy taktiež s nepriepustným dnom.

§9

Dĺžka tlecej doby

Tlecia doba na pohrebisku je ustanovená v dĺžke 10 rokov.

§10

Spôsob nakladania s odpadmi

1)V súvislosti s prevádzkou a údržbou pohrebiska vzniká na pohrebisku komunálny odpad.

2)Na pohrebisku vznikajú tieto druhy odpadu:

a)odpad rastlinného pôvodu: suché kvety vo vázach i voľne položené, suché kvety v kvetináčoch,

pokosená tráva, lístie, odlomené suché konáre a podobne,

b)tuhý odpad: obaly celofánové, obaly a tašky plastové, kvetináče plastové, kahance sklenené, kahance

plastové, stavebný odpad, plastové urny, kovový odpad a podobne.

3) Prevádzkovateľ nakladá s odpadmi, ktoré vznikajú v súvislosti s prevádzkou

a údržbou pohrebiska nasledovným spôsobom

a) odpad rastlinného pôvodu sa priebežne počas jari, leta a jesene vyváža do kompostovej jamy, na tento

účel vytvorenej obcou

b) tuhý odpad je priebežne sústreďovaný na pohrebisku do zberných veľkoobjemových kontajnerov s

objemom 10 m3 a nosnosťou 3 ton. Po naplnení budú kontajnery vyvezené na určenú skládku, s ktorou

má obec uzatvorenú zmluvu o uložení odpadu,

4)plastové urny odovzdáva prevádzkovateľ po rozptýlení popola na recykláciu odberateľovi, s ktorým má

uzatvorenú zmluvu, kovový odpad odovzdáva prevádzkovateľ do zberne surovín.

§11 Cenník služieb

1) Cenník regulovaných cien za služby poskytované na pohrebiskách na území obce

je určený cenovým výmerom Banskobystrického samosprávneho kraja, vydaným pre

prevádzkovateľa pohrebísk. Regulované ceny sú:

Výkop hrobovej jamy

Prechodné uloženie zosnulých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty ich pochovania

2) Cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území obce tvorí prílohu č.1.

§12

Spoločné a záverečné ustanovenia

1.Pokiaľ tento prevádzkový poriadok pohrebísk neupravuje niektoré právne vzťahy na pohrebisku, bude

sa v prípade ich vzniku postupovať podľa zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve.

2.Prevádzkovateľ zabezpečí vyvesenie tohto prevádzkového poriadku pohrebísk na pohrebisku, ktorý

prevádzkuje na území obce Terany.

§13

Kontrola

1. Kontrolou nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:

a)hlavný kontrolór obce Terany

b)ďalší poverení zamestnanci obce Terany

c)poslanci obecného zastupiteľstva obce Terany

§14 Sankcie

1. Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia môže starosta obce postihnúť:

a)v prípade fyzických osôb ako priestupok v zmysle zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení

neskorších predpisov

b)v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie udeliť pokutu v zmysle zákona

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§15

Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo sa schválilo toto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 10.10.2007.

2.Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia je Cenník služieb, ktorý tvorí prílohu č. 1 a súčasťou

prevádzkového poriadku je aj cenový výmer a Plán miest na pochovávanie, ktorý je prílohou č. 2 tohto

nariadenia.

3.Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia po schválení v obecnom zastupiteľstve.

 

 

 

Terany.11.10.2007