Obec Terany

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je obec Terany

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obec Terany

č. 1/2012

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je obec Terany

Obecné zastupiteľstvo v Teranoch vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods.5 , § 49 ods.4 , § 114 ods.6 , §116 ods.6 , § 140 ods.9,10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Terany.

2/ Týmto nariadením sa určuje výška a podmienky úhrady nasledovných príspevkov v školách a v školských zariadeniach:

a/ príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,

b/ príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole,

c/ príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu,

d/ príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času,

e/ príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

Článok 2

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

1/ Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 4 €.

2/ Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa ktoré:

a/ má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 1

c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

3 / Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom za čas prerušenej dochádzky.

4/ Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

5/ Príspevok podľa odseku 1, 4 tohto článku uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa – platiteľa sa môže vyberať príspevok súhrne za viac mesiacov v príslušnom roku.

Článok 3

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1/ Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

2/ Stravníkom v školskej jedálni môžu byť aj zamestnanci škôl a školských zariadení a po súhlase zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj iné fyzické osoby.

3/ Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sa stanovuje ako súčet nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a režijných nákladov nasledovne:

Materská škola

(stravníci od 2-6 rokov)desiataobedolovrantCena potravín hradená rodičomPríspevok rodiča na režijné nákladyÚhrada rodiča spolu

0,240,60,211,0501,05

 

 

 4/ Cudzí stravníci a zamestnanci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo v sume 1,19 € aj režijné náklady vo výške minimálne 1,11 € najviac však vo výške preukázaných vzniknutých nákladov. Zriaďovateľ školy môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne.

Cudzí stravníci a zamestnanciCena potravín hradená zamestnancom a cudzím stravníkomPríspevok na režijné nákladyÚhrada stravy cudzí stravníci a zamestnanci

obed - €1,19 €0,51 €1,70 €

 

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

1/ Všetky príspevky uvádzané v tomto nariadení sú splatné v lehotách určených riaditeľmi príslušných škôl a školských zariadení. Zákonný zástupca žiaka, ako aj iné dotknuté osoby sú povinné za týmto účelom zistiť lehoty splatnosti jednotlivých príspevkov na školách.

2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené OcZ v Teranoch dňa 14.12.2012 uznesením č. 84/2012, počtom hlasov 6 z prítomných 6 poslancov.

3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce t.j. 01.01.2013.

4/ Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší a stráca účinnosť VZN č.13/2008.

 

                                                                                   Mgr. Iveta Gajdošová

                                                                                       starostka obce