Obec Terany

Komisie pri obecnom zastupiťeľstve

 

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec OZ, a členov komisie.

Komisie OZ nemajú vypracovaný plán zasadnutí, zasadajú podľa potreby.

Predseda komisie :

  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,
  • zostavuje plán činnosti
  • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami OZ
  • zastupuje komisiu navonok


Obec Terany má zriadené nasledovné komisie:

Komisia kultúry, mládeže a športu:
Predseda:

Michal Vincler

Komisia na ochranu verejného záujmu:
Mgr. Ľubomír Teren
Valéria Petrovská
Mgr. Michaela Mráziková