Obec Terany

Komisie pri obecnom zastupiťeľstve

 

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec OZ, a členov komisie.

Komisie OZ nemajú vypracovaný plán zasadnutí, zasadajú podľa potreby.

Predseda komisie :

  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,
  • zostavuje plán činnosti
  • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami OZ
  • zastupuje komisiu navonok


Obec Terany má zriadené nasledovné komisie:

Finančná komisia:
Predseda:
Ing. Daniel Melich
Členovia:
Anton Národa
Mgr. Maroš Izák

Verejný poriadok a PO:
Predseda:
Mgr. Maroš Izák
Členovia:
Milan Drienka
Roman Oravec
Michal Vincler

ŽP a stavebná komisia:
Predseda:

Mgr. Ľubomír Teren
Členovia:
Milan Ondriška
Anton Národa
Michal Vincler

Povinná komisia:
Mgr. Ľubomír Teren
Anton Národa
Mgr. Maroš Izák