Obec Terany

Hlavný kontrolór

Marta Sýkorová
hlavný kontrolór obce

mobil: 0903 472 534, 0907 113 524
e-mail: masykorova@gmail.com

 


Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov. Odvoláva ho obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Hlavný kontrolór najmä:

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.
Výsledky kontroly predkladá obecnému zastupiteľstvu.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
18. 06. 2020  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019442 kB [pdf]
18. 06. 2020  Správa o ochrane majetku obce98 kB [pdf]
18. 06. 2020  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 202054 kB [pdf]
13. 06. 2019  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 201967 kB [pdf]
06. 02. 2019  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Terany za rok 2018479 kB [pdf]
28. 11. 2018  Záznam o výsledku kontroly k 31.12.2014116 kB [pdf]
28. 11. 2018  ZÁPIS z vykonania kontroly zúčtovania pridelených dotácií za rok 201465 kB [pdf]
28. 11. 2018  Zápis z vykonania kontroly zúčtovania dotácií za rok 2015210 kB [pdf]
28. 11. 2018  Výsledok kontroly stravovania zamestnancov OU Terany209 kB [pdf]
28. 11. 2018  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Terany za rok 2017384 kB [pdf]
28. 11. 2018  Stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2014358 kB [pdf]
28. 11. 2018  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2016309 kB [pdf]
28. 11. 2018  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Terany za rok 2017378 kB [pdf]
28. 11. 2018  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015313 kB [pdf]
28. 11. 2018  Správa hlavnej kontrolórky Obce Terany o kontrolnej činnosti v roku 201440 kB [pdf]
28. 11. 2018  Správa kontrolnej činnosti za 1. polrok 201561 kB [pdf]
28. 11. 2018  Správa kontrolnej činnosti za 2. polrok 201572 kB [pdf]
28. 11. 2018  S P R Á V A z vykonania kontroly zúčtovania pridelených dotácií za rok 2017225 kB [pdf]
28. 11. 2018  Rozbor plnenia rozpočtových príjmov a výdavkov k 31.12.2014250 kB [pdf]
28. 11. 2018  Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra63 kB [pdf]
28. 11. 2018  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 201897 kB [pdf]
28. 11. 2018  PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 2. POLROK 2017351 kB [pdf]
28. 11. 2018  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 201973 kB [pdf]
28. 11. 2018  PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1. POLROK 2018350 kB [pdf]
28. 11. 2018  PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 2. POLROK 201651 kB [pdf]
28. 11. 2018  PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 2. POLROK 201550 kB [pdf]
28. 11. 2018  PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1. POLROK 201696 kB [pdf]
28. 11. 2018  PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1. POLROK 201530 kB [pdf]
28. 11. 2018  Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov obce za rok 2015367 kB [pdf]
28. 11. 2018  Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2016-201896 kB [pdf]
28. 11. 2018  Čiastková správa o kontrolnej činnosti216 kB [pdf]