Obec Terany

Začaté správne konania

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Na základe zmluvy obcí a miest č. 1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom

správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu:

uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.


Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 10469/2024/32

Dátum zverejnenia informácie: 27.03.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek pichľavý, ktorý rastie na pozemku parc. č. 19/2 registra KN-C v k. ú. Horné Terany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10357/2024/32

Dátum zverejnenia informácie: 08.03.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks jabloň, 1 ks hruška, 2 ks orech kráľovský a 1 ks gaštan jedlý, ktoré rastú na pozemku parc. č. 44/1 registra KN-C v k. ú. Horné Terany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10269/2024/32

Dátum zverejnenia informácie: 23.02.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1370/1 registra E-KN v k. ú. Horné Terany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 733/2024/14

Dátum zverejnenia informácie: 22.01.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks smrek obyčajný, ktoré rastú na pozemku parc. č. 457/24 registra KN-C a 4226/16 registra KN-C v k. ú. Hontianske Tesáre, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 11471/2023/32

Dátum zverejnenia informácie: 06.12.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1ks smrek pichľavý, ktorý rastie na pozemku parc. č. 616/3 registra KN-C v k. ú. Dolné Terany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK 11014/2023/32

Dátum zverejnenia informácie: 03.10.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, 1ks breza a 6ks borovica lesná, ktoré rastú na pozemku parc. č. 382/6 registra KN-C v k. ú. Dolné Terany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK11093/2022/11

Dátum zverejnenia informácie: 20.10.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks ker na pozemku parc. č. 2-432/1 KN-E (71/1 KN-C), 1 ks kosodrevina na pozemku parc. č. 840/6 KN-C, 24 m2 kosodrevina na pozemku parc. č.  840/7 KN-C, 2 ks tuja na pozemku parc. č. 690 KN-E (847/9 KN_C), 1 ks tuja na pozemku parc. č.  746/1 KN-C, 16 m2 kosodrevina na pozemku parc. č. 657/3 KN-E (175/1 KN-C), 1 ks kosodrevina na pozemku parc. č. 660/9 KN-E (843/11 KN-C) v k.ú. Dudince, 2 ks orech a 14 ks tuja na pozemku parc. č. 84 KN-C v k.ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 1152/2022/32

Dátum zverejnenia informácie: 04.02.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks tuja východná , 1 ks jedla biela, ktoré rastú na pozemku parc. č. 384/2  registra KN-C v k. ú. Teranz, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK 9868/2021/32

Dátum zverejnenia informácie: 19.03.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks smrek, na pozemku parc. č. 392/4 registra C KN v k.ú. Dolné Terany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 666/2021/11

Dátum zverejnenia informácie:28.01.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks breza, ktoré rastú na pozemku parc. č. 150/1 registra C KN v k. ú. Dudince, 1 ks smrek na pozemku parc. č. 150/1 registra C KN v k.ú Dudince a 1 ks smrek na pozemku parc. č. 662/2 registra E KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 667/2021/11

Dátum zverejnenia informácie:28.01.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení kosodreviny (16m2, 20m2, 4m2, 5m2, 4m2, 6m2, 5m2, 4m2, 6m2), ktorá rastie na pozemku parc. č. 841/12 registra C KN v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK 10940/2020/11

Dátum zverejnenia informácie:12.10.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek obyčajný a 2 ks smrek pichľavý, ktoré rastú na pozemku parc. č. 843/21 registra C KN v k. ú. Dudince,          v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10941/2020/11

Dátum zverejnenia informácie:12.10.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks borovica, ktoré rastú na pozemku parc. č. 859/2 registra C KN, 2 ks kosodrevina, ktoré rastú na pozemku parc. č. 840/6 registra C KN , 2 ks jabloň, ktoré rastú na pozemku parc. č. 136/4 registra E KN v k. ú. Dudince, 4 ks orech a okrasný strom, ktoré rastú na pozemku parc. č. 84 registra C KN v k. ú. Merovce, krovité porasty, ktoré rastú na pozemku parc. č. 425/3 registra C KN a 76/1 registra E KN v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10772/2020/11

Dátum zverejnenia informácie:14.09.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks smrek obyčajný, ktoré rastú na pozemku parc. č. 860 registra C KN v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK10577/2020/32

Dátum zverejnenia informácie: 11.08.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č.  1349/1 registra C KN (1349 KN-E) v   k. ú. Horné Terany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK10578/2020/32

Dátum zverejnenia informácie: 11.08.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek a 1 ks borovica, ktoré rastú na pozemku parc. č.  595/1 registra C KN v   k. ú. Dolné Terany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK10579/2020/32

Dátum zverejnenia informácie: 11.08.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, ktorá rastie na pozemku parc. č.  1072/15 registra C KN v   k. ú. Horné Terany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10611/2019/11

Dátum zverejnenia informácie: 02.10.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks orech, ktoré rastú na pozemku parc. č. 84 registra C KN, v k. ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10610/2019/11

Dátum zverejnenia informácie: 02.10.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks agát, 2 ks tuja, 2 ks višňa, 1 ks lipa, 1 ks borovica, 1 ks smrek opadavý, 2 ks okrasné stromy, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 805/3 registra E KN (875/2 C KN), 690 registra E KN (847/9 C KN), 644 registra E KN (234/1 C KN), 661/4 registra E KN (148/1 C KN), 661/5 registra E KN (148/1 C KN), 2-432/1 registra E KN (71/1 C KN), 171/1 registra C KN, 867/7 registra C KN v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10609/2019/11

Dátum zverejnenia informácie: 02.10.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jarabina, 1 ks topoľ, 1 ks borovica, 1 ks gaštan, 3 ks agát, 1 ks oliva, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 76/1, 130/1, 843/21, 841/12, 908 registra C KN,  1-192/32 registra E KN (1 registra C KN), 706/4 registra E KN (843/11 registra C KN) v k. ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10590/2019/32

Dátum zverejnenia informácie: 26.09.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jedľa a 1 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1340/80 registra C KN v k. ú. Horné Terany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


 Číslo konania: SK 158/2019/11

Dátum zverejnenia informácie: 10.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks tuja na pozemku parc. č. 135/2 registra C KN v k.ú. Dudince a 1 ks slivka na pozemku parc. č. 18 registra E KN (547/1 registra C KN v k.ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany. 


Číslo konania: SK 10402/2018/32

Dátum zverejnenia informácie: 20.09.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks breza, ktoré rastú na pozemku parc. č. 395/2  registra C KN v k.ú. Dolné Terany,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany. 

 

Číslo konania: SK 9949/2018/32

Dátum zverejnenia informácie: 11.06.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, krovitého porastu o výmere 1878 m2 v zložení svíb, trnka, hloh, jarabina, ruža šípová, agát, ostružina, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  188/1, 188/2, 186 registra C KN v k.ú. Dolné Terany,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 9702/2018/32

Dátum zverejnenia informácie: 17.04.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek na pozemku parc. č. 91/1 registra C KN v k.ú. Dolné Terany,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

 

 

Číslo konania: SK 9497/2018/14

Dátum zverejnenia informácie: 12.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks lipa, na pozemku parc. č. 4 registra C KN v k.ú. Dvorníky, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany. 

 

Číslo konania: SK 9195/2018/11

Dátum zverejnenia informácie: 05.02.2018

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks lipa na pozemku parc. č. 706/4 registra E KN v k.ú. Dudince a 1 ks hruška na pozemku parc. č. 245 registra E KN v k.ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 9197/2018/11

Dátum zverejnenia informácie: 05.02.2018

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks tuja, 1 ks lipa na pozemku parc. č. 171/1 registra C KN, 1 ks lipa na pozemku prac. č. 107/1 registra C KN, 1 ks slivka na pozemku parc. č. 675 registre E KN, 2 ks breza na pozemku parc. č. 135/2 registra C KN v k.ú. Dudince, 1 ks orech vlašský na pozemku parc. č. 84 registra C KN, 2 ks slivka na pozemku parc. č. 382/1 registra E KN v k.ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


 

Číslo konania: SK 10593/2017/32

Dátum zverejnenia informácie: 27.11.2017

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek na pozemku parc. č. 1072/15 registra C KN v k.ú. Horné Terany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 10583/2017/11

Dátum zverejnenia informácie: 24.11.2017

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, na pozemku parc. č. 130/1 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10488/2017/14

Dátum zverejnenia informácie: 10.11.2017

 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks pagaštan, 1 ks smrekovec opadavý, ktoré rastú na pozemku parc. č. 4222 registra E v k.ú. Hontianske Tesáre, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10790/2016/11

Dátum zverejnenia informácie: 07.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks orech, 1 ks topoľ, ktoré rastú na pozemku parc. č. 84 registra C KN v k.ú. Merovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10652/2016/11

Dátum zverejnenia informácie: 11.11.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 210/1 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10651/2015/11

Dátum zverejnenia informácie: 03.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 183 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002

Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10650/2015/11

Dátum zverejnenia informácie: 03.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks borovica, 1 ks orech,1 ks smrek a 3 ks agát, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 194/1, 380, 707 registra E KN, 118,

610/1 registra C KN v k.ú. Dudince, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10486/2015/32

Dátum zverejnenia informácie: 10.11.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks jedľa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 387/5 registra C KN v k.ú. Dolné Terany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 9863/2015/32

Dátum zverejnenia informácie: 22.06.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks duglaska, ktorá rastie na pozemku parc. č. 1340/78 registra C KN v k.ú. Horné Terany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č.

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.