Obec Terany

VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Terany

Obec Terany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4,5 a 6, § 8 ods.2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3,4 a 7,§ 17 a, § 98, § 98 a ods.1, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9, § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   u s t a n o v u j e

 

                     

                                         VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TERANY

                                                              O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

                                                                         č. 3/2014

                         o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území

   Obce Terany

                                                                           § 1

                                                         Základné ustanovenie

 

1/ Obecné zastupiteľstvo v Teranoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  z a v á d z a  

s účinnosťou od 1. januára 2015 d a ň  z n e h n u t e ľ n o s t í.

2/ Daň z nehnuteľností zahŕňa:

 

a) daň z pozemkov

 

b) daň zo stavieb

 

c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

 

                                                                     DAŇ Z POZEMKOV

                                                                                §2

                                                                        Základ dane

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastu určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2.

Hodnota pôdy je:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady:

KÚ Horné Terany vo výške 0,4979 €/m2

KÚ Dolné Terany vo výške 0,4700 €/m2

 

trvalé trávnaté porasty KÚ Horné Terany vo výške 0,0448 €/m2

KÚ Dolné Terany vo výške 0,0385 €/m2

b) záhrady vo výške 1,32 €/m2

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,32 €/m2

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,10 €/m2

e) stavebné pozemky 13,27 €/m2

f) pozemky na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb 13,27 €/m2

 

Hodnota lesných pozemkov určená vo VZN sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

 

                                                                               

                                                                                § 3

                                                                          Sadzba dane

1) Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:

 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,50 %

b) záhrady 0,30 %

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,30 %

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 1,50 %

e) stavebné pozemky 0,30 %

 

2) Správca dane určuje na pozemky na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu a na pozemky na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, transformačná stanica alebo predajný stánok ročnú sadzbu dane na všetky druhy pozemkov 1,00 %.

 

 

        

                                                                    DAŇ ZO STAVIEB

                                                                                §4

                                                                        Sadzba dane

1/ Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:

 

a) 0,033 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,331 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c) 0,099 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d) 0,099 € za samostatne stojace garáže,

e) 0,099 € za stavby hromadných garáží,

f)  0,099 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,

g) 0,331 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

h) 0,663€ za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,

i) 0,331 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

 

2/ Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia:

v odseku 1písm. a ,i                          0,033 €

v odseku 1písm. b,g,h                         0,33 €

v odseku 1 písm. c,d,e,f                    0,099 €  

 

                                                             DAŇ Z BYTOV

                                                                                   § 5

                                                                          Základ dane

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy alebo nebytového priestoru v m2.

§ 6

Sadzba dane

Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške 0,033 €, podlahová plocha nebytového priestoru určeného na podnikanie vo výške 0,663 €.

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 7

Oslobodenie od dane

1/ Oslobodené od dane sú pozemky, stavby, byty, nebytové priestory, ktoré sú vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane.

 

2/ Od dane z pozemkov a stavieb sú oslobodené:

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,

b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízka, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa,

c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,

d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,

e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

f ) pozemky a stavby užívané na účely sociálnej pomoci ( DDaDSS ),

g )pozemky a stavby na vykonávanie náboženských obradov.

 

3/ Oslobodenie Obec Terany neposkytne, pokiaľ sa stavba, byt alebo ich časti využívajú na podnikateľskú činnosť alebo prenájom.

                                         

§ 8

Záverečné ustanovenia

 

1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti sa zrušuje VZN o dani z nehnuteľnosti č. 9/2012.

 

2)Obecné zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľnosti uznieslo dňa 15.12.2014 pod číslom uznesenia č. 142 /2014 počtom hlasov 6 z prítomných 6 poslancov.

 

3) V ostatnom sa správa dane riadi príslušnými ustanoveniami zákony č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

4) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015.

 

                                                                                    

                                                                      Mgr. Iveta Gajdošová

                                                                            starostka obce