Obec Terany

VZN o zásadách postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce TERANY

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Terany

č. 4/2012

 

O ZÁSADÁCH POSTUPU PRI VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ V PODMIENKACH OBCE TERANY

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

Tieto zásady upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní sťažností, príslušnosť pri prešetrovaní, písomnom oznamovaní výsledku prešetrenia sťažnosti a pri kontrole vybavovania sťažností v Obci Terany, ako orgánu verejnej správy. Sú záväzné pre obecné zastupiteľstvo, starostu, orgány obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce na základe zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

 

Článok 2

Základné pojmy

 

1.) Sťažovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podala sťažnosť.

 

2.) Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len sťažovateľ),

ktorým

 

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánov alebo zamestnancov obce,

 

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánov alebo zamestnancov obce.

 

3.) Sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach nie je podanie, ktoré

 

a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,

 

b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti obce, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom (napr. Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a pod.)

 

c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napr. zákon č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a pod.), alebo

 

d) smeruje proti rozhodnutiu obce alebo iného orgánu verejnej správy, ktoré bolo vydané v konaní podľa iného právneho predpisu (napr. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní)

 

4.) Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so

všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny

vzniku zistených nedostatkov a ich následky.

 

5.) Odloženie sťažnosti – sa vykoná v prípadoch uvedených v § 5 ods. 6 a 7 a v § 6 zákona

o sťažnostiach.

 

6.) Vybavenie sťažnosti – odoslanie písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia

sťažovateľovi s uvedením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

 

 

7.) Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa,

v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.

 

8.) Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti je novou

sťažnosťou proti postupu obce pri vybavovaní alebo pri doložení sťažnosti.

 

Článok 3

Prijímanie a centrálna evidencia sťažností

 

1.) Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.

 

2.) Sťažnosť, ktorá bola podaná elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí svojím podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Sťažnosť podaná obci elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom sa považuje za sťažnosť podanú písomne.

 

3.) Prijímanie písomných sťažností na obci zabezpečuje podateľňa obecného úradu. Pri podaní ústnej sťažnosti sa vyhotoví záznam. Postup je uvedený v zákone o sťažnostiach § 5 ods. 4 -6.

 

4.) Všetky doručené sťažností sa evidujú oddelene od evidencie ostatných písomností v centrálnej evidencii sťažností obce, ktorú vedie pracovník podateľne, pričom musí obsahovať najmä údaje podľa § 10 zákona o sťažnostiach.

 

5.) Zamestnanec obce, ktorému bola doručená zásielka na meno, ak zistí, že písomnosť má charakter sťažnosti, je povinný ju dať zaevidovať do centrálnej evidencie sťažnosti.

 

Článok 4

Príslušnosť na prešetrovanie a vybavovanie sťažností

 

1.) Sťažnosti pri prenesenom výkone štátnej správy:

 

a) proti starostovi obce prešetruje a vybavuje najbližší orgán štátnej správy s kontrolnou právomocou (spravidla odvolací orgán). Ak takýto orgán nie je, tak sťažnosti prešetruje a vybavuje ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností – Úrad vlády SR.

 

b) Proti vedúcim zamestnancom obdobne ako pri samosprávnej činnosti

 

2.) Sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov obce a zamestnancov obce prešetruje a vybavuje:

 

a) Obecné zastupiteľstvo:

 

- proti činnosti starostu obce

- proti činnosti hlavného kontrolóra

- proti činnosti jednotlivých poslancov

b) Starosta obce:

- proti činnosti zamestnancov

- proti odloženiu sťažnosti

proti vybaveniu sťažnosti

 

c) Vedúci zamestnanci (vrátane riaditeľa školy, ktorá nemá právnu subjektivitu) proti

zamestnancom v priamej podriadenosti, do pôsobnosti ktorého patrí činnosť, o ktorej

sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené

záujmy

 

3.) Na vybavenie opakovanej sťažnosti je príslušný orgán a zamestnanec, ktorý vybavil predchádzajúcu sťažnosť.

 

Článok 5

Základné pravidlá pri vybavovaní sťažností

 

1.) Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje, ako aj na to, ako ju sťažovateľ označil.

 

2.) Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných bodov, prešetruje sa každý z nich.

 

3.) Každé prijaté podanie sa posúdi podľa obsahu a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o sťažnostiach sa podanie:

 

? Vráti (§ 4 ods. 3 zákona a § 8 ods.3 zákona o sťažnostiach).

 

? Postúpi (§ 3 ods 3 písm.b), § 4 ods. 4 a 5 zákona o sťažnostiach)

 

? Odloží (§ 5 ods. 6 a 7 a § 6 zákona o sťažnostiach)

 

? Vybaví § 18 aţ § 22 zákona o sťažnostiach.

 

4.) Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

 

5.) Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti, sa nesprístupňujú (§ 8 aţ 12 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám).

 

6.) Každý zúčastnený na vybavení sťažnosti, komu je sťažovateľova totožnosť známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť, ak o to požiadal sťažovateľ. V takomto prípade sa pri prešetrovaní sťažnosti postupuje len na základe jej odpisu, v ktorom sa neuvádza nič z toho, čo by umožňovalo identifikáciu sťažovateľa.

 

7.) Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrenie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti.

 

8.) Z prešetrenia a vybavenia sťažnosti je vylúčený:

 

a.) zamestnanec obce, ak sa zúčastnil na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti,

 

b.) zamestnanec iného orgánu verejnej správy a osoba, ak sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti,

 

c.) ten, o koho nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k sťažovateľovi, jeho zástupcovi, k zamestnancovi obce, proti ktorému sťažnosť smeruje, alebo k predmetu sťažnosti.

 

9.) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti, ak zistí podľa obsahu, že predmetné podanie

sa netýka činnosti obce, postúpi ho príslušnému orgánu VS

 

10.) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je povinná bezodkladne oboznámiť toho, proti

komu sťažnosť smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej

prešetrovanie nemohlo zmariť. Zároveň mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti,

predkladať doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti.

 

11.) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je oprávnená v nevyhnutnom rozsahu (§ 6

ods.2 zákona o sťažnostiach) písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu (príloha č. 3

týchto zásad) s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej

neposkytnutia v stanovenej lehote, sťažnosť odloží podľa § 6 ods. 1 písm. h zákona

o sťažnostiach).

 

12.) Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, osoba príslušná na prešetrenie sťažnosti

to uvedie v zápisnici o prešetrení sťažnosti a oznámi sťažovateľovi.

 

13.) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti vyhotoví zápisnicu o prešetrení sťažnosti (viď

príloha č. 6 týchto zásad).

 

14.) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je oprávnená sťažnosť odložiť v prípadoch

uvedených v § 5 ods. 6 a 7 a v § 6 zákona o sťažnostiach (príloha č. 4 týchto zásad).

O odložení upovedomí sťažovateľa, a to v prípadoch uvedených v § 6 ods. 4 zákona

o sťažnostiach (príloha č. 5 týchto zásad).

 

15.) Obec sťažnosť vybaví v lehote 60 pracovných dní. Z dôvodu náročnosti na prešetrenie

sťažnosti je možné lehotu 60 pracovných dní predĺžiť o 30 pracovných dní.

 

16.) O predĺžení lehoty (§ 12 ods.2 zákona o sťažnostiach) na vybavenie rozhoduje starosta

obce. V prípadoch sťažnosti proti činnosti starostu, rozhoduje o predlžení lehoty Obecné

zastupiteľstvo.

 

17.) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti odošle písomné oznámenie výsledku jej

prešetrenia sťažovateľovi (podľa prílohy č.7 týchto zásad).

 

Článok 6

Kontrola vybavovania sťažností

 

1.)Kontrolu vybavovania sťažnosti v obci vykonáva v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór.

 

2.) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je oprávnená kontrolovať, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia.

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 

1.) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia v obecnom zastupiteľstve.

2.)Zásady boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Terany dňa 14.12.2012

uznesením č. 84/2012, počtom hlasov 6 z prítomných 6 poslancov.

                                                                                                                     

Mgr. Iveta Gajdošová

starostka obce

 

Prílohy k zásadám:

1. Písomný záznam o ústnej sťažnosti

2. Postúpenie sťažnosti inému orgánu verejnej správy

3. Výzva sťažovateľovi na spoluprácu a doplnenie informácií

4. Záznam o odložení

5. Upovedomenie sťažovateľa o odložení

6. Zápisnica o prešetrení sťažnosti

7. Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi

 

Príloha č. 1

OBEC TERANY

Z Á Z N A M

o ústnej sťažnosti

Sťažovateľ

FO: .............................................................................................................................................

Meno/priezvisko, adresa trvalého (prechodného) pobytu

PO: .............................................................................................................................................

Názov/sídlo/ meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať

Predmet:

......................................................................................................................................................................................................

1. Sťažnosť je zameraná proti : ...........................................................................................

2. Sťažnosť poukazuje na nedostatky: .........................................................................................

3. Sťažnosť sa domáha: ............................................................................................

Dňa ..........................................o ..............hod.

Záznam vyhotovil: ....................................................................................................................................................

Meno a priezvisko zamestnanca

Zamestnanci, prítomní pri ústnom podaní sťažnosti: ..................................................................

..................................................................

..................................................................

Meno a priezvisko

..............................................................

Podpis sťažovateľa

Poznámka:

Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, orgán verejnej správy odloží s poznámkou o odmietnutí podpísania.

 

Príloha č.2

OBEC TERANY

........................................................................

........................................................................

(orgán verejnej správy)

Sťažnosť č. vybavuje/linka Obec Terany

Dátum

VEC

Sťažnosť – postúpenie

Dňa ...................................... bola Obci Terany doručená sťažnosť.........................................

.....................................................................................................................(uviesť sťažovateľa),

v ktorej poukazuje na ..................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

( opísať predmet sťažnosti)

Predmetnú sťažnosť Vám v prílohe postupujeme na vybavenie ako miestne a vecne príslušnému orgánu v súlade s § 9 a § 11 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. O našom postupe informujeme sťažovateľa kópiou tohto listu.

S pozdravom

Na vedomie

(sťažovateľ)

Meno, priezvisko a podpis

Telefón Fax E-mail Internet IČO

 

Príloha č. 3

OBEC TERANY

........................................................................

.......................................................................

(sťažovateľ)

Sťažnosť č. vybavuje/linka Obec Terany

Dátum

VEC

Sťažnosť – výzva na spoluprácu

Obci Terany bola dňa ................................................ doručená Vaša sťažnosť vo veci

.....................................................................................................................................................

Vzhľadom k tomu, ţe predmetná sťažnosť nespĺňa náležitosti podľa § 5 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, žiadame Vás v súlade s § 16 citovaného zákona, aby ste v lehote do desať pracovných dní od doručenia tejto písomnej výzvy doplnili Vašu sťažnosť o........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V prípade, že Vašu sťažnosť v stanovenej lehote nedoplníte, sťažnosť bude s poukazom na ustanovenie § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach odložená.

Meno, priezvisko a podpis

Telefón Fax E-mail Internet IČO

 

Príloha č. 4

OBEC TERANY

Sťažnosť č.: Obec Terany

Dňa ................................

Z Á Z N A M

o odložení sťažnosti

Obec Terany podľa zákona NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Odkladá

sťažnosť

proti .................................................................................................................................

sťažovateľa .......................................................................................................................

vo veci ..............................................................................................................................

z dôvodu, že predmetná sťažnosť ......................................................................................

Uviesť text príslušného ustanovenia:

 

a) neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2,

 

b) je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní,

 

c) zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie podľa § 5 ods.9,

 

d) od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než päť rokov,

 

e) ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 2,

 

f) mu bola zaslaná na vedomie, alebo

 

g) sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa § 16 ods.1, alebo ak spoluprácu neposkytol v lehote podľa § 16 ods.2

 

Zapísal:

........................................................

(meno, priezvisko, podpis)

 

Prílohe č.5

OBEC TERANY

....................................................................

....................................................................

(sťažovateľ)

Sťažnosť č. vybavuje/linka Obec Terany

Dátum

VEC : Odloženie sťažnosti – upovedomenie

Obci Terany bola dňa ......................................... doručená Vaša sťažnosť vo veci ......................................................................................................................................................

Po dôkladnom posúdení Vašej sťažnosti bolo zistené, že .......................................................

.....................................................................................................................................................

Uviesť text príslušného ustanovenia:

 

a.) je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní,

 

b.) zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie podľa § 5 ods.9,

 

c.) od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než päť rokov,

 

d.) ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 2,

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Z uvedeného dôvodu obec Vašu sťažnosť odkladá v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) – f) (uviesť príslušné písmeno vzťahujúce sa na uvedený dôvod) zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Meno, priezvisko a podpis

Telefón Fax E-mail Internet IČO

 

Príloha č. 6

OBEC TERANY

Z Á P IS N I C A

O     P R E Š E T R E N Í      S Ť A Ž N O S T I

Predmet sťažnosti ........................................................................................................................

Orgán VS (v ktorom sa sťažnosť prešetrovala):

....................................................................................................................................................

Obdobie prešetrovania sťažnosti: ........................................................................

Preukázané zistenia:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dátum vyhotovenia zápisnice: ................................................

Meno, priezvisko a podpis vedúceho orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, alebo ním splnomocneného zástupcu:

.....................................................................................................................................................

Povinnosť vedúceho orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, alebo ním splnomocneného zástupcu, v prípade zistenia nedostatkov v lehote určenej orgánom verejnej správy, ktorý sťažnosť prešetroval:

 

1.) určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,

 

2.) prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,

 

3.) predložiť prijaté opatrenia orgánu prešetrujúcemu sťažnosť,

 

4.) predložiť orgánu prešetrujúcemu sťažnosť správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti,

 

Potvrdzujeme odovzdanie dokladov: .............................................................................

Potvrdzujeme prevzatie dokladov: .................................................................................

Sťažovateľ bol oboznámený s opatreniami

 

Príloha č. 7

OBEC TERANY

..................................................................

..................................................................

(sťažovateľ)

Sťažnosť č. vybavuje/linka Obec Terany

Dátum

VEC: Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti

Dňa .............................................. bola Obci Terany doručená Vaša sťažnosť, ktorou sa domáhate ...............................................................................................................................

poukazujete na ...................................................................................................(opísať predmet sťažnosti)

Šetrením sťažnosti dňa ....................... bolo zistené, ţe Vaša sťažnosť je neopodstatnená/ opodstatnená

Odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Uviesť konkrétne zistenia a súlad resp. nesúlad s príslušnými právnymi predpismi, prípadne čo bolo odstránené v priebehu šetrenia - podľa zápisnice. V prípade opodstatnenej sťažnosti uviesť, že boli uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i). ) Ak má sťažnosť viacero častí, musí písomné oznámenie obsahovať výsledok prešetrenia každej z nich. Ak je podanie sťažnosťou iba v časti, výsledok prešetrenia sa písomne oznamuje iba k tejto časti.)

Meno, priezvisko a podpis

Telefón Fax E-mail Internet IČO