Obec Terany

VZN na zmierňovanie negatívnych dôsledkov klimatických zmien, predchádzanie povodniam a suchu na území katastra obce Terany

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Terany 

č. 1/2013

na zmierňovanie negatívnych dôsledkov klimatických zmien, predchádzanie povodniam a suchu na území katastra obce Terany

Paragraf 1

Toto Všeobecné záväzné nariadenie upravuje a bližšie špecifikuje spôsob zmierňovania negatívnych dôsledkov klimatických zmien, predchádzania povodniam a suchu na území katastra obce Terany . Na obecnej úrovni aplikuje ochranu vodných zdrojov v zmysle Koncepcie ochrany vodných zdrojov, ktorú Európska rada pre životné prostredie schválila 17. decembra 2012. 

Paragraf 2

Vykonávateľ zmierňovania negatívnych dôsledkov klimatických zmien, predchádzania povodniam a suchu na území katastra obce Terany:

1.Vykonávateľom zmierňovania negatívnych dôsledkov klimatických zmien, predchádzania povodniam a suchu na území katastra obce Terany je každá fyzická a právnická osoba, ktorá svojou činnosťou pri hospodárskych aktivitách v katastri obce poškodila zemský povrch zhutnením pôdy, resp. spôsobom obrábania tak, že zerodovala poškodené plochy, z ktorých odteká dažďová voda s ornicou do najbližšieho rigola a potoka a prispieva k riziku povodni a sucha. 

2.Toto VZN platí aj pre každú právnickú a fyzickú osobu, ktorá zastrešila, zabetónovala resp. zaasfaltovala zemský povrch pri investičnej výstavbe.

3.Vykonávacia povinnosť zmierňovania negatívnych dôsledkov klimatických zmien, predchádzania povodniam a suchu na území katastra obce sa vzťahuje na pozemky s nevhodným spôsobom obrábania a investičnej výstavbe, následkom ktorej došlo k zhutneniu resp. zastrešeniu, či zapečateniu pôdy a znemožneniu vsakovania dažďovej vody v rozsahu väčšom ako 50 m2 .

4.Rozsah vykonávacej povinnosti je právnická, alebo fyzická osoba povinná zahrnúť do spôsobov obhospodarovania pozemkov i a územnoplánovacej dokumentácie tak, aby prirodzený odtok dažďovej vody z lokality, na ktorej je investičný zámer, resp. navrhovaný spôsob obrábania pôdy neprispieval k zvýšeniu odtoku dažďovej vody.

5.Ak rozsah vykonávanej povinnosti nebude zahrnutý do územnoplánovacej dokumentácie, resp. do hospodárenia na poľnohospodárskych pozemkoch, obec žiadosť o investičný zámer investora resp. stavebníka neschváli, a tým neodporučí vydanie stavebného povolenia príslušným stavebným úradom, lestného hospodárskeho plánu, či plánu využívania poľnohospodárskej pôdy .

 

 

 

Paragraf 3

Oslobodenie od vykonávacej povinnosti

Od vykonávacej povinnosti sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktorých funkčnosť zamedzenia prirodzenej infiltrácie nepresiahne 1 rok. V prípade využívania poľnohospodárskej pôdy, ak funkčnosť zamedzenia prirodzenej infiltrácie nepresiahne 3 mesiace. 

Paragraf 4

Spôsob výpočtu vykonávacej povinnosti

1.Pre výpočet vykonávacej povinnosti zmierňovania negatívnych dôsledkov klimatických zmien, predchádzania povodniam a suchu na území katastra obce Terany sa vychádzalo zo základných zmien na území katastra a stavu poškodenia lesnej, poľnohospodárskej krajiny a intravilánu s priemerným úhrnom zrážok pre oblasť okresu Krupina, ktorá dosahuje 700 mm. Zo spevnených a zhutnených plôch dochádza ku každoročnému 85%-nému odtoku vody z úhrnu zrážok, čo je 600 mm (600 litrov z m2). Pre toto bilančné zvýšenie odtoku dažďovej vody je povinná každá právnická a fyzická osoba vytvoriť podmienky pre zbieranie a vsakovanie dažďovej vody do pôdy na svojom pozemku v intraviláne a extraviláne

2.Výpočet  rozsahu vykonávacej povinnosti na zmierňovanie negatívnych dôsledkov klimatických zmien, predchádzania povodniam a suchu na území katastra obce Terany je nasledovný: 

Vak  = Zextr /1000 x Ppoš

Kde 

Vak  je vypočítaný akumulačný objem na zachytenie prívalovej zrážky v m3

Zextr je extrémna prívalová zrážka (mm), v oblasti Terany dosahuje 100 mm

Ppoš poškodená plocha v m2

Príklad: 

Ak je zastavaná plocha 200 m2, objem odtekajúcej vody je 20 m3

Ak je v lesnom poraste, resp. v poľnohospodárskej krajine 1 km ciest s priemernou šírkou 4 m, ktoré zbierajú dažďovú vodu zo svojho povrchu a privádzajú na najbližšieho rigola, potom z poškodenej krajiny odteká do potoka 340 m3 dažďovej vody a tá prispieva k povodni. Vlastník, či správca bude musieť zjednať nápravu, aby dažďová voda nepritekala do obce. 

 

3.Spôsoby systému umelej infiltrácie pre zmierňovanie negatívnych dôsledkov klimatických zmien, predchádzania povodniam a suchu na území katastra obce Terany sa fyzickej či právnickej osobe nestanovujú. Môžu byť vykonávané viaceré formy tejto povinnosti napríklad prostredníctvom umelých jazierok, dažďových záhrad, zasiakavacích pásov, či jám a pod. Základnou podmienkou je funkčnosť s estetickým dotvorením priestoru.

 

 

 

Paragraf 5

Poplatok za nedodržiavanie VZN

1.Každá právnická a fyzická osoba je povinná bez výnimky do jedného roka od platnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia predložiť obci doklady o zrealizovaných opatreniach na poškodených častiach pozemkov. 

2.V prípade, že tak neurobí, obec vyrubí poplatok fyzickej, resp. právnickej osobe za každý jeden m2 ornej pôdy oranej po spádnici 0,10 eur každoročne. Pre spevnené plochy bude obec vyrubovať poplatok 0,10 eur za každý jeden štvorcový meter zastrešeného, zaasfaltovaného resp. zabetónovaného zemského povrchu. Právnická a fyzická osoba bude tento poplatok odvádzať obci dovtedy, kým nezjedná nápravu. 

3.Obec zriadi Fond na revitalizáciu krajiny, z ktorého bude obec financovať projekty na budovanie preventívnych protipovodňových a revitalizačných opatrení. 

Paragraf 6

Záverečné ustanovenia

1.Týmto všeobecne záväzným nariadením sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Terany dňa 8.7.2013 uznesením č. 100/2013, počtom hlasov 6  z prítomných 6 poslancov.

2.Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo. 

3.Toto VZN nadobúda platnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce, t.j. 24.7.2013, v intraviláne obce nadobúda platnosť od 1.1. 2017.

 

Mgr. Iveta Gajdošová    starostka obce 

 

Zverejnené: 9.7.2013