Obec Terany

VZN o miestnych daniach

                                                                         

Obec Terany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov  u s t a n o v u j e

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TERANY

č. 4/2014

o miestnych daniach

 

Čl. 1

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

1)Obecné zastupiteľstvo v Teranoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2015 tieto miestne dane:

 

a) daň za psa,

 

b) daň za užívanie verejného priestranstva,

 

c) daň za predajné automaty,

 

d) daň za nevýherné hracie prístroje

 

Čl. 2

DAŇ ZA PSA

§ 2

Predmet dane

1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území Obce Terany.

Predmetom dane za psa nie je

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,

b) pes umiestnený v útulku zvierat,

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

2. Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane je daňovník povinný správcovi dane preukázať v zdaňovacom období, v rámci oznamovacej povinnosti na základe príslušných dokladov.

 

 

 

§ 3

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

a) vlastníkom psa alebo

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

 

§ 4

Základ dane

Základom dane je počet psov.

 

§ 5

Sadzba dane

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok :

- za psa v rodinnom dome  6,50 €/rok

- za psa v bytovom dome  15 €/rok

- poplatok za registračnú známku (pri strate známky) 1,00 €/ks

 

§ 6

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

1) Daňovník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby psy známku nosili. Stratu známky je držiteľ psa povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa jej straty na oddelenie daní a poplatkov OcÚ v Teranoch.

 

2) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

 

3) Pri zániku daňovej povinnosti úhynom psa, je daňovník povinný preukázať túto skutočnosť potvrdením od veterinárneho lekára, čestným prehlásením. Pokiaľ daňovník nepredloží požadované doklady, správca dane nebude prihliadať na zmeny.

 

§ 7

Platenie dane

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

§ 8

Oslobodenie od dane

 

1. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa, ak psa vlastní a držiteľom je nevidomá osoba a držiteľ preukazu ZŤP, pes pri rodinnom dome mimo zastavaného územia obce.

 

2. Oslobodenie od dane podľa ods. 1 musí vlastník psa preukázať do 30 dní od vzniku nároku na oslobodenie.

 

3. Oslobodenie od dane zaniká ak zanikne dôvod, pre ktorý sa povolilo oslobodenie.

 

Čl. 3

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 9

Predmet dane

1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Verejným priestranstvom obce Terany sú všetky priestranstvá v jej katastrálnom území okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo pri ktorých sú fyzické osoby a právnické osoby ich správcami, alebo časť ktorú obec Terany prenajala. K nim patria najmä cesty, miestne komunikácie, chodníky, námestia, parkoviská, parky, záhrady, trávnaté plochy, plochy verejnej zelene, športoviská a pod.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je jeho užívanie ak sa odstraňuje porucha alebo havária rozvodov a verejných sietí.

 

§ 10

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

 

§ 11

Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

 

§ 12

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva takto:

1) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb ( bez rozhlasovej relácie 2 €/m2/deň ),

2) umiestnenie stavebného zariadenia 0,16 €/m2/deň,

( lešenia, zariadenie staveniska, skládky stavebného materiálu a pod. )

3) zariadenie cirkusu 0,16 €/m2/deň,

4) umiestnenie lunaparku a iných atrakcií 0,16 €/m2/deň,

5) umiestnenie predajného zariadenia 3 €/m2/deň.

§ 13

Vymedzenie parkovania

1) Zakazuje sa užívať verejné priestranstvo na parkovanie vozidiel na chodníkoch a všetkých zelených plochách.

2) Pre nákladné automobily, vozidlá na prepravu osôb, poľnohospodárske a stavebné stroje je určené parkovacie miesto:

- parkovisko pri potoku (pri moste).

 

§14

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

 

§ 15

Platenie dane

Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná jednorázovo v hotovosti do pokladne na OcÚ Terany pri ohlasovaní vzniku daňovej povinnosti.

 

Čl. 4

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

§ 16

Predmet dane

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

 

§ 17

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

 

§ 18

Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.

                                                        

                                                          § 19

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty takto:

- za každý samostatne umiestnený predajný automat 100 €/rok

 

§ 20

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 

2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

 

3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 18, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

 

Čl. 5

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 21

Predmet dane

 

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

 

2. Nevýherné hracie prístroje sú:

 

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

 

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

 

§ 22

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

 

§ 23

Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

 

§ 24

Sadzba dane

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je:

 

a) 50,-€ - počítačové hry

 

b) 50,-€ - biliard

 

c) 50,-€ - šípky

 

d) 50,-€ - stolný futbal

 

e) 50,-€ - stolný hokej

 

f) 30,-€ - internet PC

 

§ 25

Platenie dane

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

§ 26

Oznamovacia a evidenčná povinnosť

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daňovník je povinný nevýherný hrací prístroj označiť identifikačným číslom a zároveň viesť evidenciu nevýherných hracích prístrojov, ktorá bude obsahovať názov prevádzky, meno prevádzkovateľa, druh prístroja, identifikačné číslo, dátum začatia a ukončenia prevádzkovania hracieho prístroja.

 

§ 27

Spoločné a záverečné ustanovenie

 

1. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 2/2013 o miestnych daniach.

 

2. Na vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia ak toto VZN neustanovuje inak.

 

3.Obecné zastupiteľstvo sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 15.12.2014 uznesením č. 142/2014, počtom hlasov 6 z prítomných  6 poslancov.

 

4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2015.

 

                                                                         Mgr. Iveta Gajdošová

                                                                             starostka obce