Obec Terany

VZN o odpadoch a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Terany

č. 10/2012

o odpadoch a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

 

Obec Terany, Obecné zastupiteľstvo v Teranoch na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f),g) a m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov spojitosti s § 6 ods. 1 cit. zákona a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadocha zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenie obce Terany č. 10/2012

 

I. ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

§ 1 Účel úpravy

( 1 ) Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia,

ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.

( 2 ) Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce a

jeho zavedením zabezpečiť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území

obce za účelom:

a) ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia

zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a

zabezpečenia priestoru , kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych

odpadov v rámci separovaného zberu.

b) ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými

odpadmi ( § 39 ods.4 zákona o odpadoch ), najmä o spôsobe zberu a prepravy

komunálnych odpadov (vrátane odpadov z obalov ), o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

( 1 ) Podľa zákona o odpadoch:

a) Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území obce

pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom

je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri

bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej

osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj

odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu,

napríklad zo záhrad, chát, chalúp , alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla

používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích

stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení

verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a

taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na

pozemkoch právnických osôb a fyzických osôb.

b) Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác

zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej

osoby, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje

stavebné povolenie ani ohlásenie.

c) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť

ako samostatný druh odpadu.

d) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva

úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia

týchto odpadov.

e) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu - fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad

nachádza.

f) Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov /vrátane odpadov z obalov/.

g) Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú inú nebezpečnú vlastnosť alebo viac

nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4. zákona o odpadoch.

( 2 ) Podľa zákona o miestnych poplatkoch je platiteľom poplatku:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na

území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo

jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý

trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem

lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná

plocha (ďalej len „nehnuteľnosť„),

b) právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci na účel podnikania.  

 

§ 3

Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi

( 1 ) Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný

systém na celom katastrálnom území obce Terany.

( 2 ) Iné nakladanie s KO a DSO ( najmä premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich

používanie a iné účely , poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie, alebo

odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob ... ) sa prísne zakazuje. Zákaz sa nevzťahuje na organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a pod.) usporiadané po dohode s organizáciou poverenou zberom.

( 3 ) Obec je na základe žiadosti povinná zaviesť množstvový zber , u takej právnickej osoby alebo podnikateľa , ktorý preukáže , že:

a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných

odpadov je presne merateľné ( preratúva sa poplatok za l liter, objem zbernej nádoby a

počet vývozov),

b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne

zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

 

§ 4

Povinnosti právnických a fyzických osôb

 

1.   Základné povinnosti :

a)Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie  

b) Zakazuje sa:

vuložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

vzneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s týmto nariadením

vzneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta a zneškodňovanie odpadov ukladaním do povrchových nádrží ( napr. umiestenie kvapalných odpadov, alebo kalov do jám, rybníkov alebo lagún, priehrad a pod.)

vukladať na skládku kvapalné odpady, a odpady ktoré sú v podmienkach skládky výbušné a horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení

vzneškodňovať odpad riedením alebo zmiešavaním za účelom znižovania koncentrácie nebezpečných látok

vopotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností

vvypúšťať odpadové oleje do povrchových , podzemných vôd s do kanalizácií

uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovavani

odpadových olejov do pôdy.

c) Náklady na zneškodnenie odpadov znáša ten, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy vykonáva.

d) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci.

2.   Povinnosti držiteľa odpadu

a)Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom

b)Na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

c)Nakladať s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať iba v súlade s týmto nariadením

d)odovzdať svoje odpady na odvoz a zneškodnenie resp. zhodnotenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi na území obce podľa tohoto nariadenia

e)Pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi alebo inom zaobchádzaní s ním chrániť zdravie ľudí a životné prostredie

f)Zapojiť sa do zberu komunálneho odpadu

g)Užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci

h)Ukladať komunálny odpad alebo jeho zložky a drobný stavebný odpad na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

3.   Povinnosti obce

a)Obec Terany je povinná:

-vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva

- zabezpečovať aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných povinností

-uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou -podnikateľom na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov

-vyberať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce

-prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve

-zabezpečiť podľa potreby najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov

-pravidelne zabezpečovať prostredníctvom médií informovanosť pôvodcov odpadu o zbere, preprave a zneškodnení odpadu

-zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad

-zabezpečiť zber vytriedených zložiek z komunálneho odpadu.

b)  Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/recyklácie si vopred s obcou Terany a písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vyseparovaných zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce.

 

 § 5

Nakladanie s komunálnymi odpadmi

1.   Základné definície :

Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce Terany v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.

2.   Príprava komunálnych odpadov k odvozu :

a)Obec je povinná uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov.

b)Oprávnená osoba priebežne pri svojej činnosti sleduje zloženie komunálnych odpadov a je povinná ohlásiť obci každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva.

c)Držitelia odpadov v súčinnosti v vývozcom sú povinní oboznámiť nájomníkov so systémom zberu komunálnych odpadov v obci.

d)Držitelia odpadov sú povinní využívať nádoby určené na zber komunálnych odpadov a nádoby na oddelené zhromažďovanie separovaných zložiek odpadu.

 

e)Držitelia odpadov sú povinní zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby bolo ľahko prístupné a aby nedošlo k narušeniu životných podmienok a životného prostredia občanov.

f)Držitelia odpadov sú povinní celoročne sprístupniť zbernú nádobu (vyhradené miesto očistiť od snehu a iných nečistôt).

g)Držitelia odpadov sú povinní umiestniť zbernú nádobu tak , že nesmie byť za bránou a inými prekážkami.

h)Držitelia odpadov sú povinní ponechať zberné nádoby na chodníkoch a komunikáciách len na dobu nevyhnutne potrebnú pred vyprázdnením, ak tieto nie sú určené ako vyhradené miesta a po vyprázdnení odpadu zabezpečiť ich uloženie na pôvodné miesto.

i)Držitelia odpadov sú povinní v zimnom období odstrániť závadu spôsobenú zamrznutím obsahu nádoby.

j)Držitelia odpadov sú povinní ,ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k zbernému miestu, postarať sa o náhradné umiestnenie.

k)Držitelia odpadov sú povinní dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zbernýchnádob.

 

II.časť

SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU A JEHO SEPAROVANÝCH

ZLOŽIEK

 

§ 6

Komunálny odpad a jeho zložky

( 1 ) Druhy KO z podskupiny separovane zbierané frakcie KO:

a) 20 01 01 papier a lepenka

b) 20 01 02 sklo

c) 20 01 10 šatstvo

d) 20 01 11 textílie

e) 20 01 39 plasty

f) 20 01 40 kovy

( 2 ) Ostatné zložky KO, ktoré sú nebezpečnými odpadmi v zmysle zákona o odpadoch

a elektroodpad

( 3 ) Druhy KO, z podskupiny odpad zo záhrad a domácností:

a) 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad

b) 20 02 03 iné biologicky rozložiteľné odpady

( 43 ) Iné KO:

a) 20 03 01 zmesový KO

b) 20 03 04 kal zo septikov

c) 19 08 05 kaly z ČOV

d) 20 03 07 objemný odpad

e) DSO a SO

e) Opotrebované pneumatiky.

 

§ 7

Zber, preprava a zneškodňovanie KO a jeho zložiek

( 1 ) Separovaný zber odpadov (vrátane odpadov z obalov) je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z.

Katalóg odpadov ako samostatné druhy odpadov.

( 2 ) Pôvodca odpadu je povinný komunálny odpad separovať ( vrátane odpadov z obalov).

 Vyseparované zložky komunálneho odpadu sa zbierajú a separujú v obci nasledovne:

1. 20 01 01 papier a lepenka – O ( vrátane odpadov z obalov)

- zbierajú sa noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy bez dosiek, adresáre,

lepenky a pod. ( nesmú obsahovať iné prímesy a nečistoty)

- interval vývozu je podľa požiadaviek občanov, najmenej 2 x do roka.

- obec zabezpečí informovanosť občanov o dátume vývozu. Zberné miesta a presný

termín zberu budú oznámené vopred miestnym rozhlasom (MR),

2. 20 01 02 sklo – O ( vrátane odpadov z obalov )

- zbiera sa počas celého roka čisté biele a farebné sklo, fľaše bez kovového záveru,

poháre, tabuľové sklo a pod. (nesmie obsahovať keramiku, porcelán, žiarovky,

žiarivky a pod.)

- na zber skla sú v obci určené veľkoobjemové kontajnery tzv. zvony zelenej farby

umiestnené na 10 zberných miestach, 1 ks pri bytovkách, 1 ks v novej ulici pri ihrisku, 1 ks pred obchodom Potraviny COOP Jednota v centre obce, 1 ks DDaDSS, 1 ks pri starom cintoríne, 1 ks pri rod. dome č. 142, 1 ks pri obecnom úrade, 1 ks za ev. Kostolom, 1 ks pri rod.dome č. 149, 1 ks pri rod. dome č. 83. Odtiaľ je sklo odvážené 3 x do roka firmou, ktorú zabezpečí Združenie Hont Dudince.

3. 20 01 10 šatstvo - O

- na zber opotrebovaného šatstva sú určené zberné nádoby umiestnené pred obecným

úradom počas celého roka. Sem môžu občania donášať čisté šatstvo (vhodné na

ďalšie použitie, charitu a pod).Interval vývozu je podľa potreby.

4. 20 01 11 textílie - O

- zber starých, poškodených a nepotrebných textílií sa uskutoční podľa požiadaviek

občanov (najmenej 2 x do roka). Termín zberu a zberné miesta budú občanom

vopred oznámené miestnym rozhlasom. Interval vývozu podľa potreby.

5. 20 01 39 plasty – O ( vrátane odpadov z obalov )

- zbierajú sa nápojové PET- fľaše bez rozdielu farby. Každá domácnosť na požiadanie

dostane na Obecnom úrade vrece (počet podľa potreby) modrej farby. Dátum zberu

vyhlási obec vopred miestnym rozhlasom. Pôvodca odpadu vyloží modré vrece na

dostupné miesto pred bránu rodinného domu, odkiaľ ho pracovníci Obecného úradu

zoberú a dovezú na zberné miesto (zber je pri tržnici) kde budú vrecia uložené. Odtiaľ ich odvezú pracovníci zmluvnej organizácie so Združením Hont Dudince,

- zber vykonáva zmluvná organizácia 12 x do roka.

6. 20 01 40 kovy - O

- sem patria čisté kovové obaly od potravín, plechovky od nápojov, konzervy, tégliky od

paštét, uzávery od zaváranín, hliníkové fólie, vrchnáky z fliaš, kovový šrot

a pod.(nepatria sem kovové obaly od farieb, lepidiel, chemikálií a kovové obaly

kombinované a iným obalom napr. zubné pasty a pod.)

- na zber malých kovov dostala každá domácnosť priesvitné vrece, ktoré je potrebné

dopraviť do zberného dvora na obecný úrad, väčší odber je potrebné nahlásiť na

obecný úrad, následne pracovníci obecného úradu vykonajú zber a kovy odvezú do

zberného dvora, odkiaľ budú odvezené zmluvnou organizáciou – Združenie Hont Dudince,

- zmluvná organizácia vykoná zber podľa potreby, najmenej 2 x do roka.

 

§ 8

Zber vytriedeného nebezpečného odpadu a elektroodpad

Zber elektronického šrotu bude spojený so zberom vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín – nebezpečného odpadu. Na separovanie nebezpečného odpadu obec dodá pre každú domácnosť jedno plastové vrece čiernej farby.  Obec zabezpečí zber 2 x do roka, termín zberu a zberné miesta budú občanom vopred oznámené MR,

 

§ 9

Odpad zo záhrad a domácností

1. 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad - O

Patrí sem zelený odpad zo záhrad , dvorov, verejných priestranstiev, cintorína, parkov a pod.

Zber z rodinných a bytových domov sa uskutoční na požiadanie občanov najmenej však 2 x do roka a to v čase jarného a jesenného upratovania. Zber uskutočnia pracovníci obecného úradu malotraktorom a ručným vozíkom. Zber prevedú pracovníci nasledovne:

- občan vyloží pred bránu rodinného domu zelený odpad umiestnený na igelitovej

plachte , prípadne ho uloží do plastového vreca alebo do nádoby, z ktorej pracovníci

odpad vyložia na vlečku a odpad vyvezú na kompostovisko v obci Terany,

- zelený odpad z verejných priestranstiev obce a cintorína sa bude zberať a vyvážaťdo rodinných domov, kde sa chovajú hospodárske zvieratá ( obec má s majiteľom uzatvorenú zmluvu ), kompostovaním v domácnostiach a na obecné kompostovisko priebežne podľa potreby od jarným mesiacov do konca vegetačného obdobia,

- konáre zo stromov RD na požiadanie občanov spracujú pracovníci obecného úradu

štiepkovačom na štiepku ( Združenie Hont Dudince ), ktorú použijú na kúrenie v RD, alebo bude odvezená traktorom s vlečkou na obecné kompostovisko,

2. 20 02 03 iné biologicky rozložiteľné odpady – O

Každá domácnosť likviduje odpad z domácností (kuchyne) v domácich kompostoviskách

a získanú zložku použije späť do záhrad,

Zakazuje sa sypať biologicky rozložiteľný odpad do okolia miestneho potoka a iných

vodných zdrojov!

 

§ 10

Iné komunálne odpady

1. 20 03 01 zmesový KO - O

- zber sa uskutočňuje podľa harmonogramu pravidelne každé 2 týždne – 26 x do roka,

Na zber sú určené zberné nádoby sivé a zelené - 110 l (KUKA NÁDOBY) a 8 ks 1100 l

veľkoobjemových kovových kontajnerov umiestnených pred bytovkami. Každý občan si vyloží zbernú nádobu na dostupné miesto –pred bránu rodinného domu, odkiaľ odpad zoberú pracovníci zmluvnej organizácie Združenie Hont Dudince. Zber sa uskutočňuje systémom zber od domu k domu.

- v čase upratovania rodinných domov môže každá domácnosť uložiť KO okrem KN aj

do vriec, prípadne vyviezť do veľkoobjemových kontajnerov umiestnených v obci.

2. 20 03 04 kal zo septikov a žúmp - O

Majitelia rod. domov a bytových domov odvádzajú kaly z domácností do tlakovej kanalizácie, ktorá je napojená na ČOV v Dudinciach. Kanalizáciu spravuje VEOLIA, a.s., Zvolen.

Majitelia, nájomcovia , správcovia žúmp a septikov sú povinní na vlastné náklady

zabezpečiť zneškodňovanie kalov a to objednávkou na prepravu podľa potreby

organizáciou VEOLIA, a.s. závod Zvolen, alebo Marius Pedersen, a.s. Veľký Krtíš.

Termín je povinný každý občan dohodnúť sám.

3. 19 08 05 kaly z ČOV - O

- likvidáciu zabezpečuje vlastník ČOV – Veolia, a.s., Zvolen.

4. 20 03 07 objemný odpad - O

- pre KO veľkých rozmerov (sedačky, kreslá, gauče a pod.), zabezpečí obec najmenej

2 x do roka (jar, jeseň), veľkoobjemový kontajner (VOK). Termín pristavenia

kontajnera bude oznámený MR.

- pri veľkom upratovaní v rodinnom dome (veľké množstvo KO) si môžu občania na

požiadanie objednať VOK, ktorý im bude pristavený na dobu nakládky kontajnera

a následne bude odpad vyvezený na skládku zmluvnej organizácie Združenie Hont Dudince. V tomto prípade je VOK poskytnutý na vlastné náklady objednávateľa.

5. Drobný stavebný odpad a jeho zložky:

- sem patria odpady prevažne zo stavieb (DSO a SO) a demolácií ako zemina,

kamenivo, výkopová zemina a ich zmiešané odpady, ktoré nesmú obsahovať

nebezpečné látky,

- vývoz je zabezpečený veľkoobjemovým kontajnerom podľa potreby, na požiadanie

občanov alebo organizácií. DSO a SO bude následne vyvezený na skládku zmluvnej

organizácie Združenie Hont Dudince.

6) Opotrebované pneumatiky 16 01 03

- obec Terany zabezpečí na požiadanie, podľa potreby občanov, zber opotrebovaných

pneumatík a starých gúm, odvoz a likvidáciu vykoná zmluvná organizácia  Združenie Hont Dudince. Termín zberu bude vopred oznámený MR.

 

III.ČASŤ

POPLATOK ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

§ 11

Poplatková povinnosť

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na

podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

 

§ 12

Pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia

O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje

malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec.

 

§ 13

Výpočet poplatku

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok

paušálnou sumou na základe údajov oznámených podľa zákona č. 401/1998 Z.z. § 6 ods. 4 a 5 úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčinu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje

znečisťovania ovzdušia v jednej obci. Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa malého

zdroja je do 15.2. príslušného kalendárneho roka.

 

IV. ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§ 14

Sankcie

Porušenie tohto VZN je podľa okolností priestupkom podľa ust. § 45, 47,48 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení noviel, alebo v prípade právnickej osoby správnym deliktom podľa ust. § 13a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, ak nejde o priestupok, prípadne správny delikt podľa iného zákona, najmä podľa ust. § 78 a § 80 zákona o odpadoch, alebo o trestný čin.

 

§ 15

( 1 ) Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a

DSO sú upravené vo VZN o miestnych poplatkoch za KO a drobné stavebné odpady č.

8/2012.

( 2) Obecný úrad zabezpečí podrobnú informovanosť o rozsahu triedenia ,harmonograme.

 

§ 16

Zrušovacie ustanovenia

Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Terany č 2/2011 a 9/2008.

 

§ 17

Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Teranoch sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 14.12.2012 uznesením č. 84/2012 počtom hlasov 6 z prítomných 6 poslancov a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

 

Mgr. Iveta Gajdošová

starostka obce