Obec Terany

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

                             Všeobecne záväzné nariadenie Obce Terany

                                                     č. 1 / 2014

       o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania

                      odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

 

 

          Obec Terany v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7

písm. b) a c) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných

kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových

odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 442/2002 Z. z.“)

 

        vydáva pre územie Obce Terany toto všeobecne záväzné nariadenie:

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len „VZN“) upravuje na území obce Terany:

a)     dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej

        nedostatku

b)     spôsob náhradného zásobovania vodou

c)     spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu

        žúmp podľa miestnych podmienok.

 

 

       Článok 2

 Dočasné obmedzenie užívania pitnej vody

 

1. Obec Terany v súčinnosti so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou

    spoločnosťou, a. s. ako prevádzkovateľom verejného vodovodu môže dočasne

    obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodov

    uvedených v zákone č. 442/2002 Z.z.

2. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným

    orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody 

    v  termíne stanovenom § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a

    kanalizáciách, vrátane obnovenia dodávky vody v normálnom režime 

    z verejného vodovodu.

3. Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania pitnej vody, ako aj ich

    ukončenie sa vyhlási mestským rozhlasom, oznámením na úradnej tabuli

    mesta a na internetovej stránke obce.

4 .V čase obmedzenia užívania pitnej vody je zakázané používanie pitnej vody 

   na polievanie záhrad, ihrísk a verejných priestranstiev, na umývanie áut,

   napúšťanie bazénov, na stavebné účely a upratovanie, a to od vyhlásenia

   obmedzenia až do jeho zrušenia.

 

   Článok 3

Náhradné zásobovanie pitnou vodou

 

 1. Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo

    obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:

          a) mimoriadnej udalosti,

          b) pri poruche na verejnom vodovode,

c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,

d) pri obmedzení zásobovania vodou.

 2. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody v rámci núdzového

     zásobovania pitnou vodou sa vykonáva:

         a) cisternami,

         b) dodávkami balenej pitnej vody,

         c) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.

 3. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne.

 4. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi obec

     miestnym rozhlasom, na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke

     obce.

 5. Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom

     zásobovaní pitnou vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí

     spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej vody.

 

  Článok 4

                             Náhradné odvádzanie odpadových vôd

 

1. Vlastníkom kanalizácie je Obec Terany a  prevádzkovateľom verejnej kanalizácie         je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

2. V prípade prerušenia alebo obmedzia odvádzania odpadových vôd do

verejnej kanalizácie z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri poruche na verejnej

kanalizácii, pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní

plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác) prevádzkovateľ

verejnej kanalizácie zabezpečí ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne

odpadových vôd.

 

                         Článok 5

Zneškodňovanie obsahu žúmp

 

1. Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie

    obsahu žumpy v zariadení na čistenie odpadových vôd t.j. v čistiarni

    odpadových vôd na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej

    osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa na túto činnosť, v súlade s platnými

 

    predpismi, a to v intervale primeranom ku kapacite žumpy.

2. Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov

    o zneškodnení obsahu žumpy po dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia

    obsahu žumpy a na vyžiadanie poverených zamestnancov obce Terany  preukázať                  

    likvidáciu obsahu žumpy.

3. Vlastník resp. užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak,

    aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k

    ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného

    prostredia.

 

 Článok 6

Spoločné ustanovenia

 

1. Na území obce Terany vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou

    situáciou predseda krízového štábu, ktorým je starostka obce.

2. Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom obecného  rozhlasu a        

    internetovej stránky obce.

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného

     zastupiteľstva v Teranoch  číslo 124/2014 bod č.5 zo dňa 14.08.2014, počtom hlasov 6 z prítomných 6 poslancov.

2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.9.2014.

 

 

 

                                                                                  Mgr. Iveta Gajdošová