Obec Terany

Zámer predaja majetku

Zámer predaja majetku

1.Obecné zastupiteľstvo v Teranoch dňa 18.03.2021 uznesením č. 6/2021  schválilo podľa §9a, ods. 8, písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Terany č. 3/2016 „Zásady hospodárenia s majetkom obce Terany a dodatku č.1 k zásadám v zmysle bodu 3c zámer a to: 

zámer na odpredaj novovytvorených pozemkov p.č. 1353/9 – zast. plocha o výmere 56 m2,    odčlenených od parc. č.  KNC 1353/1  k.ú. Horné Terany, LV 359, vlastník Obec Terany.  Celková  výmera predávaných parciel je  56 m2,pozemky sú oddeleného GP č. 44476329-128/2020, zhotoviteľom Geoslužby , s.r.o. Bzovík .  Odčlenené pozemky sa odpredávajú  do výlučného vlastníctva  pre Ing. Tomáš Kysel, Terany 138  za kúpnu cenu 5 €/m2 ako  prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok je provizórne oplotený, sú na ňom vysadené ozdobné kríky a rastliny, je na ňom aj časť predzáhradky pred rod. domom. O pozemok a okolie sa stará a zveľaďuje ho.   Celková suma za pozemky je 280,00 €.

Odpredaj uvedených pozemkov bude predložený na schválenie v OcZ v Teranoch na ďalšom zasadnutí o ktorom OcZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zverejnené dňa: 1.4.2021

Mgr. Iveta Gajdošová, starostka obce


Zámer predaja majetku

1.Obecné zastupiteľstvo v Teranoch dňa 18.03.2021 uznesením č. 5/2021  schválilo podľa §9a, ods. 8, písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Terany č. 3/2016 „Zásady hospodárenia s majetkom obce Terany a dodatku č.1 k zásadám v zmysle bodu 3c zámer a to: 

zámer na odpredaj novovytvorených pozemkov p.č. 1340/153 – orná pôda o výmere 22 m2, 1340/152 – ostatná plocha o výmere 198 m2   odčlenených od parc. č.  KNC 1340/129 a to 198 m2 a z parcely KNC 1340/26 a to 22 m2, k.ú. Horné Terany, LV 1, vlastník Obec Terany.  Celková  výmera predávaných parciel je  220 m2,pozemky sú oddeleného GP č. 45859671-2/2021, zhotoviteľom Ing. Miroslav Melich, Kopanice 1229/35, Krupina.  Odčlenené pozemky sa odpredávajú  do výlučného vlastníctva  Jozefa Zdechovana  , Terany 177 za kúpnu cenu 5 €/m2 ako  prípad hodný osobitného zreteľa  z dôvodu, že kupujúci užíva uvedené pozemky ako prístupovú cestu  na svoj pozemok , taktiež na uskladnenie paliva a st. materiálu. O pozemok a okolie sa stará a plánuje ho oplotiť.  Celková suma za pozemky je 1100,00 €.

Odpredaj uvedených pozemkov bude predložený na schválenie v OcZ v Teranoch na ďalšom zasadnutí o ktorom OcZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zverejnené dňa: 1.4.2021

Mgr. Iveta Gajdošová, starostka obce


Zámer predaja majetku

1.Obecné zastupiteľstvo v Teranoch dňa 21.11.2017 uznesením č.253/2017 schválilo podľa §9a, ods. 8, písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Terany č. 3/2016 „Zásady hospodárenia s majetkom obce Terany a dodatku č.1 k zásadám v zmysle bodu 3c zámer a to:

predaj novovytvorených pozemkov p.č. 616/4 – zast. plocha o výmer 296m2, 616/5 – zast. plocha o výmere 15 m2 a 616/6 – zast. plocha o výmere 40 m2, celková výmera predávaných parciel je 351 m2, pozemky sú oddeleného GP č. 10928634-43/2017, vyhotoviteľa Ing. Ján Šrámka. Meračská kancelária, T.G. Masaryka 325/2, 96001 Zvolen, pozemky sú odčlenené od pozemku KN č. 616, druh pozemku CKN 616 o výmere 2535 m2, v k.ú. Dolné Terany, obec Terany, zapísané na LV č. 1. Novovytvorené pozemky 616/4, 616/5 a 616/6 sa odpredávajú do výlučného vlastníctva Renaty Rondovej, Terany 151 za kúpnu cenu 1,50€/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že kupujúca užíva uvedené pozemky už viac ako 10 rokov, o obecné pozemky a okolie sa celoročne stará a zveľaďuje ich, na pozemkoch je časť zastavaná jej rodinným domom aj s príslušenstvom k uvedenej nehnuteľnosti.

Náklady súvisiace s vypracovaním znaleckého posudku, kúpnej zmluvy a vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša kupujúca.

V Teranoch 22.11.2017 Mgr. Iveta Gajdošová starostka obce