Obec Terany

VZN o poskytovaní dotácií

Obce Terany na základe ustanovení § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov, podľa § 7 ods. 4 zák.č. 583/2004 Z. z. a č.120/2006 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) a vydáva pre rok 2009

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TERANY

č. 6/2008

o poskytovaní dotácií

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

VZN upravuje podmienky poskytnutia dotácií z rozpočtu obce Terany. Dotácie môžu byť poskytnuté fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Terany ako aj právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec. Základnou podmienkou pre ich poskytnutie je skutočnosť, že obec má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky.

§ 2

Účel poskytovania dotácií

1) Obec môže poskytovať dotácie z rozpočtových prostriedkov:

a) právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce

b) fyzickým osobám – podnikateľom ako aj právnickým osobám, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Terany a to len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

2) Všeobecne prospešné služby sú najmä:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 • vzdelanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

3) Verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä:

 • rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • zachovanie prírodných hodnôt,
 • ochrana zdravia,
 • ochrana práv detí a mládeže,
 • rozvoj vedy,
 • vzdelanie,
 • telovýchova
 • plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

§ 3

Podávanie žiadosti

1. Žiadosti oprávnených osôb, uvedených v § 2 ods. 1, o dotácie sa predkladajú za 1. polrok do 28. februára a za 2. polrok do 31. augusta príslušného roka. V príslušných orgánoch obce sa prejednávajú spravidla 2x do roka, za 1. polrok do 31. mája a za 2. polrok do 31. októbra príslušného roka.

2. Podkladom pre prejednanie je písomná žiadosť záujemcu o dotáciu.

3. Obec ukladá žiadateľom povinnosť deklarovať na predpísanom tlačive nasledovné náležitosti:

a) názov organizácie, sídlo, právna forma, IČO, bankové spojenie

b) mená autorov alebo ručiteľov projektu

c) prehľad doterajších činností a aktivít, dosiahnuté výsledky

d) výška žiadanej dotácie

e) konkrétneho zdôvodnenia príp. aj dokumentačný materiál na čo sa prostriedky použijú, termín zdokladovania použitia dotácie

f) podpis a dátum

4. Žiadateľ o poskytnutie dotácie predloží žiadosť na obecný úrad za 1. polrok do 28. februára a za 2. polrok do 31. augusta príslušného roka.

§ 4

Rozhodovanie a poskytovanie dotácií

1. O poskytnutí dotácií rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

2. Nepoužité dotácie je žiadateľ povinný bezodkladne vrátiť na účet obce.

§ 5

Záverečné ustanovenia

1. Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.

2. Podľa tohoto VZN nevzniká žiadnemu subjektu nárok na poskytovanie dotácie.

§ 6

Účinnosť Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 05.12.2008 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2009.

 

VYVESENÉ: 08.12.2008

ZVESENÉ: 29.12.2008

 

Iveta Gajdošová
starostka obce