Obec Terany

Návrh VZN - poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Terany

č. 2/2015

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016

Obec Terany podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) a g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Terany.

Článok 1

Základné ustanovenia

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku a spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia (školského klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti, centra voľného času, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy) zriadených na území obce Terany, ktorých zriaďovateľom je obec, cirkev, fyzická osoba alebo iná právnická osoba a ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR) zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1) Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat a príplatky vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom; výdavky na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia.

2) Dotácia na prevádzku je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení špecifikovaných v článku 1 tohto nariadenia a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a v kategórii 642 – transfery jednotlivcom (odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky).

3) Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia špecifikované v článku 1 tohto nariadenia je

a) obec Terany za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti bez právnej subjektivity

b) zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia, ktorý o dotáciu požiada.

Článok 3

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Terany

1) Objem finančných prostriedkov v rozpočte Obce Terany na rok 2016 sa na školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Terany rozpisuje podľa počtu detí a žiakov k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 a ktoré sú prijaté do škôl a školských zariadení na základe právoplatného rozhodnutia príslušnej školy a školského zariadenia k 15.9.2015.

2) Finančné prostriedky pre školské jedálne pri základných školách sa rozpisujú podľa predpokladaného počtu jedál vydaných žiakom v základnej škole.

3) Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia a vydané jedlo pre žiaka základnej školy pri 100% plnení podielových daní je nasledovná:

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského zariadenia

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2016 v €

Dieťa materskej školy v zmysle bodu 1

1600

Dieťa centra voľného času

70

Zariadenie školského stravovania

700

4) Dotácie sú poskytované spravidla mesačne vo výške 1/12 stanoveného rozpisu a prijatých podielových daní v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Článok 4

Použitie dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Terany a v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych zriaďovateľov

1) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov a prevádzku škôl a školských zariadení. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.

2) Dotáciu možno použiť do konca rozpočtového roka 2016. Podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce Terany.

  1. Súčasťou vyúčtovania je predloženie ročnej účtovnej závierky za predchádzajúci kalendárny rok.

  2. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.2016, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka.

     

5) Ak prijímateľ dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti a a v tomto termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet Obce Terany.

  1. Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude Obec Terany postupovať v zmysle osobitných predpisov.

    Článok 5

Záverečné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Teranoch č. 58/2015, dňa 11.12.2015, počtom hlasov 5 z prítomných 5 poslancov.

2) Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší a stráca účinnosť VZN č.5/2014.

  

Mgr. Iveta Gajdošová
starostka obce

 

Vyvesené: 26.11.2015 Zvesené: