Obec Terany

Návrh VZN - zriaďovacia listina a štatút DHZ Terany

 

všeobecne záväzné nariadenie obce terany

č. 4/2015,

ktorým sa schvaľuje

zriaďovacia listina dobrovoľného hasičského zboru obce terany

a

štatút dobrovoľného hasičského zboru obce Terany

 

 

§ 1

Dobrovoľný hasičský zbor obce Terany

 

Obecné zastupiteľstvo v Terany podľa § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 1 písm. b/ zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákona č. 37/2014 Z.z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov zriaďovacou listinou (príloha č. 1) zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce Terany, ktorý v súlade s platnou legislatívou vykonáva na úseku ochrany pred požiarmi, ako aj pri vykonávaní záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach zákonom určené úlohy, ako aj kontrolnú činnosť vo veciach zvereného výkonu štátnej správy.

 

§ 2

Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Terany

 

Obecné zastupiteľstvo v Teranoch v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 37/2014 Z.z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Terany (príloha č. 2).

 

§ 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Orgány obce, fyzické a právnické osoby obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto VZN na úseku požiarnej ochrany v obci.

 2. Podrobnosti na úseku ochrany pred požiarmi ustanovujú osobitné predpisy, ktorými sú najmä zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách a zákona č. 37/2014 Z.z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov.

 3. V prípade nerešpektovania ustanovení tohto VZN povinnými subjektami, bude obec postupovať v súlade s platnou právnou úpravou, v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, prípadne príslušných ustanovení trestného zákona.

 4. Toto VZN obce Terany č. 4/2015, ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Terany a Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce Terany bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Teranoch dňa 11.12.2015 uznesením

č. 58/2015 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho zverejnenia.

 

Mgr. Iveta Gajdošová

starostka obce

 

 

Príloha č. 1

 

 

zriaďovacia listina

dobrovoľného hasičského zboru obce terany

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Teranoch podľa § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 1 písm. b/ zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákona č. 37/2014 Z.z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce (ďalej len „DHZO“)

 

A/ identifikačné údaje

 

1. Zriaďovateľ: Obec Terany

 

2. Vnútorná organizácia dobrovoľného hasičského zboru obce

 

a) veliteľ DHZO: 1

b) počet členov DHZO: 16

c) počet zamestnancov DHZO: 0

d) počet hasičských družstiev: 1

 

Odborné služby

 1. strojná služba áno

 2. spojovacia služba nie

 3. protiplynová služba nie

 4. hasičská záchranná služba áno

 5. povodňová záchranná služba áno

 

3. Materiálno technické zabezpečenie

 1. hasičská technika: áno

  • základná zásahová IVECO CAS 15 - výpožička, Fiat Ducato

  • špeciálna zásahová

 2. hasičské prívesy a agregáty: PPS 8, PPS 12

 3. spojovacia technika nie

 4. protiplynová technika nie

 

B/ ZÁKLADNÝ ÚČEL

 

DHZO je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorý plní úlohy vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, zákona č. 37/2014 Z.z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov a všeobecne záväzných nariadení obce.

 

C/ PREDMET ČINNOSTI

 

DHZO vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie.

 

D/ Vymedzenie majetku

 

Podľa ustanovení § 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je budova hasičskej zbrojnice, hasičská technika a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi majetkom obce.

 

E/ Financovanie DHZO

 

Obec podľa § 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov financuje náklady na ochranu pred požiarmi z vlastných príjmov, sponzorských darov a príspevkov poisťovní.

 

F/ Zriadenie DHZO

 

Zriadenie DHZO bolo podľa § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválené obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015 uznesením č. 58/2015.

Príloha č. 2

 

štatút dobrovoľného hasičského zboru obce

terany

1. Z histórie požiarnej ochrany

Dobrovoľná požiarna ochrana v obci Terany bola založená v roku 1949.

Združenie malo aktívnych, zakladajúcich, podporujúcich a čestných členov. Pri založení malo združenie celkovo 29 aktívnych členov.

Pôvodnú požiarnu zbrojnicu obec postavila na voľnom pozemku vedľa rodinného domu nebohého Emila Cicku.

Požiarne združenie malo samostatné stanovy, ktoré vyžadovali priam vojenskú disciplínu a poriadok. Ich nedodržanie malo za následok kárne postihy. Neodmysliteľným doplnkom boli jednotné požiarne uniformy a ich doplnky.

Povinným bolo i platenie členských príspevkov, ktorých výška závisela od ekonomických možností každého člena.

Počas svojej histórie sa dobrovoľné požiarne združenie nezmazateľnou stopou podieľalo na osudoch občanov a na rozvoji obce ako takej.

Členom dobrovoľného požiarneho združenia vždy prináležalo dôstojné miesto pri ochrane i pri riadení obce Terany.

 

2. Zloženie Dobrovoľného hasičského zboru obce

Dobrovoľný hasičský zbor obce (ďalej len „DHZO“ je zložený z osôb, ktoré vykonávajú činnosť v tomto zbore dobrovoľne popri svojom zamestnaní. DHZO pozostáva z veliteľa a ostatných členov. Všetci členovia DHZO musia mať od 18 do 65 rokov a byť zdravotne spôsobilý a spôsobilý na právne úkony. Členovia DHZO sú menovaný do jednotlivých funkcií menovacím dekrétom podpísaným štatutárnym zástupcom obce Terany a veliteľom DHZO.

Predsedu DHZO ustanovuje Výročná členská schôdza . Veliteľa DHZO menuje obecné zastupiteľstvo na návrh Výročnej členskej schôdze členov DHZO. Veliteľ DHZO sa musí pred menovaním do funkcie podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti, ktoré vykonáva Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene.

Veliteľ DHZO:

 • zastupuje hasičský zbor navonok, vo vzťahu k úradom a k tretím osobám

 • predkladá návrh rozpočtu na činnosť

 • vedie dokumentáciu o hasičskom zbore

 • predkladá požiadavky na materiálno-technické zabezpečenie hasičského zboru, žiadanky na prepravu atď.

 • zodpovedá za školenie, výcvik, odbornú prípravu členov DHZO a akcieschopnosť hasičskej jednotky

 • vypracováva v spolupráci s výborom DHZO návrh rozpočtu na činnosť DHZO

 • vedie dokumentáciu hasičskej jednotky v spolupráci s predsedom DHZO

 • spracováva požiadavky na údržbu, obnovu a vyradenie hasičskej techniky a vecných prostriedkov, požiadavky na materiálno-technické prostriedky a zariadenia

 • rozhoduje o zaradení hasičskej techniky do pohotovosti, zálohy a mimo prevádzky

 • velí hasičskej jednotke pri zásahu (veliteľ zásahu) v rozsahu stanovenom zákonom.

Strojník – technik špecialista strojnej služby:

 • zodpovedá za akcieschopnosť a pohotovosť požiarnej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany.

Preventivár požiarnej ochrany

Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností:

 1. organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci, predkladá návrhy na vydanie príslušných opatrení starostovi obce,

 2. školenie kontrolných skupín

 3. vypracovanie dokumentácie požiarnej ochrany obce

 4. vykonávanie preventívno – výchovnej činnosti v obci

Hasič, starší hasič:

Členovia DHZO sú povinní zúčastňovať sa v určenom rozsahu na odbornej príprave. Každý člen DHZO je povinný zúčastniť sa základnej prípravy členov DHZO v rozsahu 40 hodín ukončenej skúškou. Každý člen je povinný zúčastňovať sa zdokonaľovacej prípravy. Termín vykonávania a obsah zdokonaľovacej prípravy stanoví veliteľ DHZO so súhlasom zriaďovateľa. Odborná príprava členov DHZO zahŕňa teoretickú prípravu a praktický výcvik. Fyzickou prípravou DHZO je hasičský šport podľa súťažného poriadku DPO SR.

3. Nakladanie s majetkom

Pre zabezpečenie činnosti poskytla obec DHZO do bezplatného užívania budovu hasičskej zbrojnice. Za účelom vykonávania činnosti DHZO prevzal predseda preberacím protokolom dlhodobý hmotný investičný majetok, ostatný hmotný investičný majetok a predmety vedené v OTE podľa inventárneho zoznamu.

Členovia DHZO sú povinní zaobchádzať so zvereným majetkom tak, aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu, prípadne k strate. V prípade, že dôjde k schodku na zverených hodnotách, predseda je povinný túto skutočnosť oznámiť finančnému oddeleniu obecného úradu.

4. Financovanie DHZO

Činnosť OHZ je financovaná z rozpočtu obce. Predseda DHZO predkladá každoročne návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie, pričom výška poskytnutých finančných prostriedkov je určená uznesením obecného zastupiteľstva

5. Činnosť DHZO

DHZO v súčinnosti s Hasičským a záchranným zborom najmä:

 1. vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,

 2. vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom,

 3. vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

 4. poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri bezprostrednom ohrození života osôb pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach,

 5. prostredníctvom poverených členov sa podieľa na vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol na území obce,

 6. zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a jej vecných prostriedkov,

 7. zriaďuje odborné služby, a to strojnú, protiplynovú a spojovaciu

 8. vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,

 9. ohlasuje bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu HaZZ zásahy pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní záchranných prác počas živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostiach,

 10. vypracúva a vedie dokumentáciu DHZO,

 11. pri organizovaní kultúrnych a spoločenských akcii obce spolupracujú s oddelením kultúry a športu OcÚ, a to vykonávaním protipožiarnych asistenčných hliadok. Pri požiadavke vykonávať protipožiarnu asistenčnú hliadku sa zúčastnené strany dohodli na oznámení požiadavky v dvojtýždňovom predstihu.

6. Povinnosti obce vo vzťahu k DHZO

 

 1. vytvoriť personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej jednotky,

 2. zabezpečiť materiálno – technické vybavenie hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác,

 3. zabezpečiť v potrebnom rozsahu vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,

 4. zriadiť ohlasovňu požiarov,

 5. zabezpečiť akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,

 6. zabezpečiť príjem a prenos správ a informácií na vykonávanie zásahovej činnosti,

 7. zabezpečiť odbornú prípravu členov hasičskej jednotky,

 8. poskytovať na vyžiadanie okresnému riaditeľstvu HaZZ údaje o materiálno – technickom vybavení a zásahovej činnosti hasičskej jednotky.

 

7. Zdroje požiarnej vody

 

Zdrojom požiarnej vody v zastavanej časti obce je obecný vodovod v správe StvPS Zvolen požiarnymi hydrantmi, ktoré sú vybudované na celom rozvode obecného vodovodu.

 

Ďalšie zdroje požiarnej vody v katastri obce sú:

 

 1. potok Štiavnička,

 

8. Ohlasovanie požiarov

 

Ohlasovanie požiarov je povinnosť všetkých občanov telefonicky alebo osobne na niektorú z týchto inštitúcií:

 

názov

adresa

telefónne číslo

 

HaZZ SR

OR HaZZ SR

150,11

nepretržite

 

 

 

 

Obecný úrad

Terany 116,962 68

 

045/5583225

Po-Pia

08,00 – 15,30

9. Účinnosť

Tento Štatút DHZO bol schválený obecným zastupiteľstvom v Teranoch dňa 11.12.2015 uznesením č. 58 /2015, počtom hlasov 5 z prítomných 5 poslancov.

 

 

 

 

Mgr. Iveta Gajdošová

starostka obce