Obec Terany

Úradná tabuľa

ZverejnenéOznam
17.06.2024Rozvojové tímy I.
12.06.2024Obecné zastupiteľstvo
10.06.2024Voľby do Európskeho parlamentu 2024
28.05.2024Záverečný účet obce Terany
28.05.2024Výročná správa obce
17.05.2024Oznámenie o začatí prác
16.05.2024Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
13.05.2024Oznámenie o strategickom dokumente - Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj
26.04.2024Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Terany
08.04.2024Voľby prezidenta SR 2024
27.03.2024Začaté správne konania
21.03.2024Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
12.03.2024Obecné zastupiteľstvo
29.02.2024MOPS Terany
26.02.2024Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce 2023
19.02.2024Ponuka na využitie predkúpneho práva
14.02.2024Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
12.01.2024VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí procesu prerokovania a schvaľovania dokumentácie ochrany prírody a krajiny
21.12.2023Zverejnenie zámeru na zámenu obecného majetku
13.12.2023Obecné zastupiteľstvo
27.11.2023Správa o plnení úloh KPSS obce Terany za rok 2022
27.11.2023Návrh – Komunitný plán soc. služieb
24.11.2023Sadzobník interných poplatkov
24.11.2023Zásady odmeňovania a hospodárenia
22.11.2023Rozpočet obce
21.11.2023Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania
17.10.2023Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania
17.10.2023Zverejnenie zámeru na predaj obecného majetku
02.10.2023VOĽBY do NR SR 2023
26.09.2023Obecné zastupiteľstvo
24.08.2023Verejná vyhláška - Žiadosť o poskytnutie súčinnosti s výpočtom nákladov
07.07.2023Zverejnenie zámeru na predaj obecného majetku
07.07.2023Zverejnenie zámeru na zámenu obecného majetku
26.06.2023Obecné zastupiteľstvo
25.05.2023Verejná vyhláška - ochrana poľnohospodárskej pôdy
09.05.2023Obecné zastupiteľstvo
27.03.2023Verejná vyhláška - Pozemkové spoločenstvo vlastníkov Hontianske Tesáre
27.03.2023Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v revíry PD Hont
13.02.2023Obecné zastupiteľstvo
07.02.2023Voľby do orgánov samosprávy obcí 2023
30.01.2023Stanovisko obcí k stavbe Energetické ReUse centrum - ERC
21.01.2023REFERENDUM 2023
13.12.2022Obecné zastupiteľstvo
28.11.2022Obecné zastupiteľstvo
25.11.2022VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Terany
31.10.2022VOĽBY OSO a OSK 2022
26.09.2022Obecné zastupiteľstvo
29.06.2022Obecné zastupiteľstvo
28.06.2022Verejná vyhláška - Rozhodnutie
22.06.2022Žiadost' o vyhlásenie dočasného obmedzenia užívania pitnej vody z verejného vodovodu v meste (obci)
22.06.2022Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
30.05.2022Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce 2021
26.05.2022Verejná vyhláška - o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štat
19.05.2022Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Materskej školy v obci Terany
05.05.2022Verejná vyhláška - Ochrana poľnohosp. pôdy
04.05.2022Verejná vyhláška - Územný plán
04.05.2022Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 5.5.2022
15.03.2022Obecné zastupiteľstvo
21.02.2022Obecné zastupiteľstvo
16.02.2022Výpočet poplatku za KO na rok 2022 s DSO
15.12.2021Sadzobník interných poplatkov na rok 2022
14.12.2021VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
14.12.2021Obecné zastupiteľstvo
14.12.2021VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Terany
07.12.2021Oznámenie o strategickom dokumente - Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky BBSK
08.11.2021Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície pedagogický zamestnanec – učiteľ materskej školy
04.11.2021Oznámenie o vyhlásení výberového konania - riaditeľ/ka Materskej školy Terany
17.09.2021Obecné zastupiteľstvo
01.07.2021Oznámenie o strate mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, nástup náhradníka
21.06.2021Obecné zastupiteľstvo
01.06.2021Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030“
01.04.2021Zámer predaja majetku
31.03.2021Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
18.03.2021Obecné zastupiteľstvo
26.02.2021Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy
03.02.2021Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.
20.01.2021Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.
01.12.2020Oznámenie o vyhlásení výberového konania - terénny asistent
09.10.2020Zámer predaja obecného majetku
28.09.2020Obecné zastupiteľstvo
14.07.2020Zámer predaja obecného majetku
26.06.2020Obecné zastupiteľstvo
23.06.2020Výberové konanie - riaditeľ/ka Materskej školy Terany
13.03.2020Z á p i s zo zasadnutia Krízového štábu obce Terany, konaného dňa 13. marca 2020 od 14.00 hod.
02.03.2020Výsledky volieb do NR SR 2020
27.02.2020Výpočet miery triedenia za rok 2019
22.01.2020Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, nástup náhradníka
18.12.2019VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
14.12.2019Vybudovanie kamerového systému v obci Terany
31.10.2019VOĽBY DO NR SR 2020
11.09.2019VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
11.07.2019Obecné zastupiteľstvo
18.03.2019Výsledky voľby prezidenta 2019
12.03.2019Voľby do Európskeho parlamentu 2019
06.02.2019Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Terany za rok 2018
01.02.2019Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
18.01.2019Okresný súd Zvolen - žiadosť
04.01.2019Pozvánka na verejné prerokovanie rýchlostnej cesty R3 Zvolen – Šahy v meste Krupina
04.01.2019Pozvánka na verejné prerokovanie rýchlostnej cesty R3 Zvolen – Šahy v obci Hontianske Nemce
17.12.2018Rýchlostná cesta Zvolen - Šahy - zaslanie správy o hodnotení činnosti
12.12.2018Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 19.12.2018 o 16.30 v sále KD Terany
27.11.2018Obec Terany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky : Materskej školy, Terany