Obec Terany

Úradná tabuľa

ZverejnenéOznam
10.09.2021Pozvánka zasadnutia OZ na deň 17.09.2021
01.07.2021Oznámenie o strate mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, nástup náhradníka
21.06.2021Obecné zastupiteľstvo
11.06.2021Oznámenie o vyhlásení výberového konania - riaditeľ/ka Materskej školy Terany
11.06.2021Výročná správa obce
01.06.2021Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030“
21.05.2021Záverečný účet obce Terany
01.04.2021Zámer predaja majetku
31.03.2021Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
22.03.2021Začaté správne konania
18.03.2021Obecné zastupiteľstvo
26.02.2021Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy
03.02.2021Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.
20.01.2021Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.
01.12.2020Oznámenie o vyhlásení výberového konania - terénny asistent
26.11.2020Rozpočet obce
09.10.2020Zámer predaja obecného majetku
28.09.2020Obecné zastupiteľstvo
14.07.2020Zámer predaja obecného majetku
26.06.2020Obecné zastupiteľstvo
23.06.2020Výberové konanie - riaditeľ/ka Materskej školy Terany
13.03.2020Z á p i s zo zasadnutia Krízového štábu obce Terany, konaného dňa 13. marca 2020 od 14.00 hod.
02.03.2020Výsledky volieb do NR SR 2020
27.02.2020Výpočet miery triedenia za rok 2019
22.01.2020Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, nástup náhradníka
18.12.2019VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
18.12.2019Sadzobník interných poplatkov
14.12.2019Vybudovanie kamerového systému v obci Terany
31.10.2019VOĽBY DO NR SR 2020
11.09.2019VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
11.07.2019Obecné zastupiteľstvo
18.03.2019Výsledky voľby prezidenta 2019
12.03.2019Voľby do Európskeho parlamentu 2019
06.02.2019Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Terany za rok 2018
01.02.2019Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
18.01.2019Okresný súd Zvolen - žiadosť
04.01.2019Pozvánka na verejné prerokovanie rýchlostnej cesty R3 Zvolen – Šahy v meste Krupina
04.01.2019Pozvánka na verejné prerokovanie rýchlostnej cesty R3 Zvolen – Šahy v obci Hontianske Nemce
17.12.2018Rýchlostná cesta Zvolen - Šahy - zaslanie správy o hodnotení činnosti
12.12.2018Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 19.12.2018 o 16.30 v sále KD Terany
27.11.2018Obec Terany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky : Materskej školy, Terany