Obec Terany

Používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely

VŠEOBECNE ZÁVäZNÉ NARIADENIE OBCE TERANY

 

č. 1/ 2015

 

zo dňa 11. decembra 2015

 

o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely

 

 

Obec Terany podľa ustanovení § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov s odkazom na zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe, v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh

 

vydáva

 

Všeobecne záväzne nariadenie obce

 

O používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely

 

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

1. Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadeniamesta je určiť pravidlá predaja, nadobúdania a používania pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území obce Terany.

2. Pre potreby tohto nariadenia má pojem trieda pyrotechnických výrobkov totožný význam ako pojem kategória pyrotechnických výrobkov.

 

Článok II.

Rozdelenie a klasifikácia pyrotechnických výrobkov

 

Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do tried I, II, III a IV. Pyrotechnické výrobky na technické účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do podtried T0, T1, T2,P1,P2.

 

 

1. zábavná pyrotechnika

 

a)trieda I. : zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorá je určená na používanie v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorá je určená na používanie vnútri obytných budov,

- minimálna bezpečná vzdialenosť musí byť najmenej 1 m

- najvyššia hladina hluku v bezpečnej vzdialenosti nesmie presiahnuť 120 dB alebo rovnakú hladinu hluku zmeranú inou vhodnou metódou,

- trieda I. nesmie zahŕňať najmä petardy, batérie petárd, zábleskové petardy a batérie zábleskových petárd,

 

b)trieda II. : zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorá je určená na používanie vonku a v obmedzených priestoroch,

- bezpečná vzdialenosť musí byť najmenej 8 m

- najvyššia hladina hluku v bezpečnej vzdialenosti nesmie presahovať 120 dB alebo rovnakú hladinu hluku zmeranú inou vhodnou metódou

 

c)trieda III. : zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,

- bezpečná vzdialenosť musí byť najmenej 15m

- najvyššia hladina hluku v bezpečnej vzdialenosti nesmie presahovať 120 dB alebo rovnakú hladinu hluku zmeranú inou vhodnou metódou

 

d)trieda IV. : zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje, vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať iba odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie

 

2. scénická pyrotechnika

 

a)podtrieda T1: pyrotechnické výrobky určené na používanie na javisku, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,

b)podtrieda T2: pyrotechnické výrobky určené na používanie na javisku, ktoré môžu používať iba odborne spôsobilé osoby,

 

 

3. iné pyrotechnické výrobky

 

a)podtrieda P1: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,

b)podtrieda P2: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo používanie iba odborne spôsobilými osobami

 

4. ohňostrojné práce

 

sú práce, pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové alebo pohybové účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavné účely, pričom sa pyrotechnické výrobky spravidla odpaľujú postupne v krátkom časovom slede za sebou, vo vopred určenom poradí a z vopred určeného miesta a ohňostrojné práce, na ktoré je potrebné osobitné povolenie obvodného banského úradu a za ktoré sa považuje aj odpaľovanie pyrotechnických výrobkov triedy IV. Za ohňostrojné práce pre potreby tohto nariadenia sa nepovažuje používanie pyrotechnických výrobkov triedy I. a II.

 

 

 

Článok III.

Označenie pyrotechnických výrobkov

 

1. Výrobca je povinný zabezpečiť, aby pyrotechnické výrobky okrem pyrotechnických výrobkov určených na použitie vo vozidlách, boli riadne označené, a to viditeľne, čitateľne a nezmazateľne.

 

2. Označenie pyrotechnických výrobkov podľa odseku 1. obsahuje najmä:

 

a) názov a sídlo výrobcu,

b) názov a sídlo dovozcu,

c) názov a druh výrobku,

d) vekové obmedzenia uvedené v článku IV,

e) triedy pyrotechnických výrobkov uvedené v článku II,

f) návod na použitie,

g) rok výroby a čas spotreby, ak ide o zábavnú pyrotechniku triedy III alebo IV,

h) čistú hmotnosť výbušniny

 

3. Zábavná pyrotechnika musí obsahovať tieto minimálne informácie:

a) podľa potreby nápis „používať iba vonku“ a údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti, ak ide o triedu I.

b) nápis „používať iba vonku“ a podľa potreby údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti alebo vzdialenostiach, ak ide o triedu II.

c) nápis „používať iba vonku“ a údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti alebo vzdialenostiach, ak ide o triedu III.

d) nápis „určené iba na použitie odborne spôsobilou osobou“ a údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti alebo vzdialenostiach, ak ide o triedu IV

 

 

 

 

 

 

 

Článok IV

Predaj a nadobúdanie pyrotechnických výrobkov.

 

1. Pyrotechnické výrobky sa nesmú predávať ani inak sprístupňovať osobám, ktorých vek je nižší ako

a)15 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku triedy I.

b)18 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku triedy II.

c)21 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku triedy III.

d)18 rokov, ak ide o scénickú pyrotechniku podtriedy T1 a iné pyrotechnické výrobky podtriedy P1.

 

2. Výrobca, dovozca a distribútor nesmú predávať ani inak sprístupňovať pre iné ako odborne spôsobilé osoby

 

a)zábavnú pyrotechniku triedy IV.

b)scénickú pyrotechniku podtriedy T2 a iné pyrotechnické výrobky podtriedy P2.

 

3. V obchodnej sieti sa môžu predávať len pyrotechnické výrobky triedy I, II a III a podtriedy T0 a T1.

 

4. Predaj pyrotechnických výrobkov na trhových miestach je zakázaný.

 

Pyrotechnické výrobky triedy III a IV a podtriedy T2 môžu nadobúdať a používať len osoby s platným oprávnením odpaľovača ohňostrojov.

 

 

 

Článok V

Používanie pyrotechnických výrobkov

1. Fyzické osoby môžu individuálne používať len pyrotechnické výrobky triedy I a II a podtriedy T0 a T1.

2. Pyrotechnické výrobky triedy I a podtriedy T0 môžu nadobúdať a používať aj osoby mladšie ako 18 rokov, ak to nie je v návode na ich používanie výslovne zakázané.

3. Pyrotechnické výrobky triedy II a podtriedy T1 môžu nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov

4. Je zakázané používať podomácky vyrobené pyrotechnické výrobky

5. Pyrotechnické výrobky sa nesmú sa používať v bezprostrednej blízkosti kostolov, cintorínov, pietnych miest, zdravotníckych zariadení, predškolských a školských zariadení, detských ihrísk, domovov a penziónov dôchodcov a pod.

6. Fyzické i právnické osoby sú povinné neodkladne odstrániť znečistenie verejného priestranstva, ku ktorému dôjde po použití zábavnej pyrotechniky.

7. Za škodu spôsobenú používaním pyrotechnických výrobkov je zodpovedná osoba, ktorá ju zavinila.

8. Pyrotechnické výrobky všetkých tried sa nesmú používať takým spôsobom, ktorý by privodil ujmu (na zdraví, majetku, cti a pod. ) iných osôb.

9. Pyrotechnické výrobky je zakázané používať počas celého roku.

Výnimku tvorí deň 31. december do 1. januára 04.00 hod. a povolené ohňostrojné práce v určené významné a pamätné dni obce.

V prípade významných životných jubileí sa pyrotechnické výrobky môžu používať po predchádzajúcom súhlase z obce.

10. Ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať a ohňostrojné práce nevyžadujú osobitné povolenie (podľa § 27 ods. 1 zák. č. 51/1988), musí požiadať obec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania. Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec vydá na ich vykonanie súhlas.

 

 

 

 

 

 

Článok VI

Priestupky a sankcie

 

1. Konanie, ktoré je v rozpore s týmto Všeobecne záväzným nariadením mesta, ak nejde o trestný čin, alebo iný správny delikt, sa kvalifikuje ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch , za ktoré je možné uložiť sankciu v zmysle § 11 zák. SNR č. 372/90 Zb. alebo § 13 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 

Článok VII.

Kontrola nad dodržiavaním

 

Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Obec Terany prostredníctvom poverených osôb.

 

 

 

 

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo OcZ v Teranoch dňa 11.12.2015 svojim uznesením č. 58/2015, počtom hlasov 5 z prítomných 5 poslancov.

 

  1. Všeobecne záväzné nariadenie obce bolo vyvesené dňa 26.11.2015 na úradnej tabuli obce a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.

 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší a stráca účinnosť VZN č. 2/2009.

 

 

 

 

Vyvesené : 26.11.2015 Zvesené :

 

Mgr. Iveta Gajdošová

starostka obce