Obec Terany

VZN o podmienkach držania psov na území obce Terany

 

Obec Terany v zmysle §4 ods. 3 písm. g) a §6 zákona č. 369/1990 Z.z. o

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona

č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

 

vydáva  toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o podmienkach držania

psov na území obce Terany

 

§1

Predmet a pôsobnosť zákona

 

1. Tento zákon ustanovuje niektoré podmienky držania psov.

2. Tento zákon sa nevzťahuje na služobných psov používaných osobitných predpisov.

3. Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného

zákona a osobitných predpisov.

 

§2

Vymedzenie pojmov

a) zvláštnym psom je pes:

1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného

zákona (zák. č. 473/2005 Z.z.),

2. používaný horskou službou,

3. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh

civilnej ochrany (zák. č. 42/1994 Z.z.),

4. poľovný,

5. ovčiarsky,

6. vodiaci,

7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo

národného skúšobného poriadku.

b) nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho,

aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo

v krajnej núdzi,

c) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia

na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo

chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou,

ktorá ho vedie.

 

§3

Evidencia psov

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky – v obci

Terany podlieha evidencii psov. Držiteľ psa We offer the cheapest for men anywhere around. je povinný prihlásiť psa do evidencie v

lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde

sa pes v danom roku nachádza.

2. Evidenciu vedie obec.

3. Do evidencie sa zapisuje najmä:

a) evidenčné číslo psa,

b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,

c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,

d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na

území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu

držiteľa psa,

e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,

f) úhyn psa,

g) strata psa.

4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný

do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes

evidovaný.

5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa

uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ

psa povinný do 14. dní odvtedy, čo, zničenie alebo stratu známky zistil,

oznámiť obci kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu známku

vydať. Pre novonahláseného je cena známky 1 € (výrobné náklady). Obec pri strate

známky držiteľovi psa vydá náhradnú známku za úhradu 1 €.

 

§4

Vodenie psa

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je

fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná

predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,

a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol

spôsobiť.

2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len

osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať

nebezpečný pes nasadený náhubok.

3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva

dohľad.

4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu

trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten kto psa vedie , je povinný oznámiť osobe,

ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je

povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde

je pes evidovaný.

5. Vodiť psov v intraviláne obce  je možné iba za podmienky, ak je pes riadne označený a je na

vôdzke, nebezpečný pes musí byť opatrený náhubkom.

 

§5

Zákaz vstupu psa

1. V intraviláne je voľný pohyb psa zakázaný.

2. Vstup so psom je zakázaný:

- do materskej školy a k nej pripadajúcim plochám,  do areálu OcÚ, do obchodných zariadení

a predajní, do reštaurácii a pohostinských zariadení, na kultúrne a športové podujatia

konajúce sa na verejných priestranstvách a športoviskách, na detské ihriská , do úradných miestností, do areálu cintorína s výnimkou ak je pes vodiaci, záchranný alebo používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitého zákona (zák. č. 473/2005 Z.z.).

Miesta vymedzené podľa odseku 1 a 2 obec viditeľne označí oznamovacími

tabuľami.

 

§6

Znečisťovanie verejných priestranstiev

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly

bezprostredne odstrániť.

 

§7

Priestupky

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

a) neoznámi obci, v ktorej je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu

údajov a skutočností, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30. dní od jej zmeny,

b) neprihlási psa do evidencie,

c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené

v §4 odst.1. a 2.,

d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,

e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.

f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a

adresu trvalého pobytu držiteľa psa, ktorú pes pohrýzol,

b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu

ohrozovania psom,

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,

d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

3. Za priestupok podľa

a) odseku 1. a odseku 2 písm. a) a c) obec do 165 € a za priestupok

podľa odseku 2 písm. d) až f) môže obec uložiť pokutu do 65 €.

4. Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obce a orgány policajného zboru.

5.Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce.

 

§ 8

Kontrolná činnosť

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva na základe vlastných pracovných postupov

na zabezpečenie verejného poriadku a čistoty obce a na základe upozornení a sťažností

občanov:

- starosta obce,

- hlavný kontrolór obce,

- poslanci OZ,

- poverení zamestnanci OcÚ.

 

§ 9

Záverečné ustanovenia

1. Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2011 o podmienkach držania psov na území obce Terany.

2. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č.84/2012

 zo dňa 14.12.2012 počtom hlasov 6 z prítomných 6 poslancov.

3. Účinnosť nadobúda dňom 01.01.2013.

 

Mgr. Iveta Gajdošová

starostka obce