Obec Terany

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Obec Terany vychádzajúc zo zákona Národnej rady SR č.178/1998 vydáva pre Obec Terany pre rok 2009

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TERANY

č. 10/2008

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

 

§ 1

Základné pojmy

1. Trhovým miestom sa rozumie ambulantný predaj:

a) v stánkoch s dočasným stanovišťom

b) na prenosných predajných zariadeniach

c) predaj v pojazdnej predajni

d) sezóny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkárňou

e) predaj výrobkov a poskytovaných služieb na verejnom priestranstve ustanovené obcou, vybavené predajným stolom, ktorý obec prenajme fyzickej alebo právnickej osobe na ambulantný predaj v obci Terany.

§ 2

Povolenie na zriadenie trhového miesta

1. Povolenie na zriadenie trhového miesta s výnimkou prenosných predajných zariadení, pojazdných predajní a na predaj výrobkov a poskytovaných služieb na trhovom mieste vydáva obec. Pre obec stanovuje trhovým miestom:

 

  • Terany verejné priestranstvo pred kultúrnym domom
  • Terany verejné priestranstvo pri autobusovej zastávke v širokej ulici

§ 3

Druhy poskytnutých služieb

Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:

a) pohostinné a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov

c) oprava dáždnikov

d)oprava a čistenie obuvi

e) kľúčové služby

f)oprava poľnohospodárskeho náradia

g) oprava elektroniky

§ 4

Ambulantný predaj v obci

Na trhových miestach v obci môžu ambulantne predávať:

a) knihy, denná tlač

b) drobné umelecké predmety, remeselné výrobky

c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste

d) balená a nebalená zmrzlina

e) ovocie a zelenina

f) kvetiny

g) žreby okamžitých lotérií.

§ 5

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať na trhových miestach

Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby:

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podlá zákona 455/1991 Zb.

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plody

c) občania predávajúci vlastné použité výrobky medzi sebou §6 Povinnosti predávajúcich na trhových miestach

 

1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:

a) elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov zákona 511/92 Zb. a zákona 55/94 Zb,59/1995 Zb,353/96 Zb.

b) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovaných služieb v čistote a po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané

c) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cennou

 

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru:

a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti

b) povolenie na užívanie predajného zariadenia /stola/ a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie /stola/

c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb

d) doklad o nadobudnutí tovaru

e) autorizovanú inšpekčnú knihu, ak to vyžaduje zákon č,133/1994 Zb.

§ 7

Orgány dozoru a sankcie

1. Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva:

a) Slovenská obchodná inšpekcia

b) Okresné orgány

c) Obec

 

2. Orgány dozoru možu uložiť pokutu:

a) od 5000 tis.- Sk / 165, 96 € do 500000 tis.-Sk / 16596,95 € fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste, ktorých predaj je zakázaný alebo nie sú určené obcou na predaj

b) Pokuty uložené obcou sú príjmom obce

Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené OZ dňa 05.12.2008 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2009.

 

VYVESENÉ:08.12.2008

ZVESENÉ: 29.12.2008

 

Iveta Gajdošová
starostka obce