Obec Terany

VZN o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie na území Obce Terany

Obec Terany  v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 37 - 43 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  u s t a n o v u j e

 

                                 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TERANY

 

                           DAŇ ZA UBYTOVANIE

                        č.2/2014

o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie na území Obce  Terany

 

ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

§1

Predmet dane

1)Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby podľa § 754 až 759 OZ v ubytovacom zariadení, ktorým je penzión, apartmánový dom, rodinný dom, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

2)Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

3) Základom dane je počet prenocovaní.

4)Správca dane stanovuje sadzbu dane  0,30 € za jedno prenocovanie.

5)Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

6)Platiteľ dane je povinný najneskôr  v deň začatia prevádzkovania činnosti registrovať sa u správcu dane. Právnická osoba uvedie svoj názov, IČO, sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje. K registračnému listu je platiteľ povinný predložiť výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, prípadne iný doklad, na základe ktorého vykonáva činnosť podliehajúcu dani za ubytovanie. Platiteľ je povinný oznámiť správcovi dane zmenu alebo zánik daňovej povinnosti do 15 dní odo dňa, keď  tieto  skutočnosti nastali.

7)Daň za ubytovanie pre správcu dane v stanovenej výške vyberá  prevádzkovateľ pri nástupe daňovníka do zariadenia  v hotovosti.

Platiteľ dane je povinný viesť písomnú evidenciu všetkých ubytovaných hostí ( ďalej len "ubytovacia kniha") pre potreby vyúčtovania dane a jej kontroly.

Ubytovacia kniha musí obsahovať údaje o daňovníkovi: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, deń príchodu a deň odchodu a počet prenocovaní. Túto evidenciu je platiteľ povinný predložiť zamestnancovi obce pri kontrole, prípadne ju na výzvu doniesť na kontrolu k správcovi dane.

8) Platiteľ je povinný vydať daňovníkovi príjmový pokladničný doklad, obsahujúci meno a priezvisko daňovníka, počet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a odchodu, ako aj všetky náležitosti daňového dokladu. Príjmové pokladničné doklady sú evidované ako prísne zúčtovateľné tlačivá. Platiteľ je povinný vyzdvihnúť si ich u správcu dane.

9) Platiteľ je povinný do 20 dní po skončení každého mesiaca  predložiť správcovi dane knihu ubytovaných, vyplnené tlačivo - oznámenie o výške dane za ubytovanie a doložiť kópie príjmových pokladničných potvrdeniek.

                                                                           § 2

                                                  Prechodné a záverečné ustanovenia

 

1.Na vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1 januáru zdaňovacieho obdobia ak toto VZN neustanovuje inak.

2.Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za ubytovanie sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za ubytovanie  č.7/2012.

3.Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 142 /2014 zo dňa 15.12.2014 počtom hlasov  6  z prítomných  6 poslancov.                                                                                                        

4.Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2015.

 

                                                                                                   Mgr. Iveta Gajdošová

                                                                           starostka obce