Obec Terany

Štatút obce Terany

 

                                   ŠTATÚT OBCE TERANY

 

   Obecné zastupiteľstvo v Teranoch na základe samosprávnej pôsobnosti podla čl. 68

Ústavy SR a podľa ust. § 11 ods.4 písm. k) zákona .č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Terany tento Štatút Obce

Terany.

 

P R V Á H L A V A

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

1. Štatút obce Terany upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady jej

hospodárenia a financovania, nakladanie s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť

obecného zastupiteľstva, starostu obce a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú

štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši širšie vzťahy obce,

symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien, ochranu a tvorbu

životného prostredia.

2. Štatút obce Terany je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom

obce.

 

Právne postavenie a územnosprávne členenie obce

§ 2

1. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje

osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Terany tvorí súbor katastrálnych území jej jednotlivých častí : 

k.ú. Horné Terany

k.ú. Dolné Terany

 Zmeny územia obce Terany možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

2. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a všeobecne

záväzných nariadení obce samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými

finančnými zdrojmi.

3. Obec má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného

prospechu.

4. Obec má právo na svoje vlastné obecné symboly. Právnické osoby zriadené alebo

založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len

s jej súhlasom.

5. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

 

 

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

§ 3

1. Obyvateľom obce Terany je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.

2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností.

3. Tieto sú definované v úst. § 3 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a

doplnkov. Spôsob ich výkonu ustanovuje § 4 ods. 2 citovaného zákona.

4. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými

právnymi predpismi.

5. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok

alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok, kto sa v obci zdržuje a je v nej

prihlásený na prechodný pobyt a tiež ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však

nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo

hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

6. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej

núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä

zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 

Samospráva obce Terany

§ 4

1. Samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku,

a tiež všetky záležitosti, ktoré upravuje osobitný zákon ako jej samosprávnu pôsobnosť, ak

takéto úkony podla zákona nevykonáva štát alebo ak to zákon neukladá inej právnickej alebo

fyzickej osobe (§ 4 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb.).

2. Samosprávu obce Terany vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a) orgánov obce,

b) miestnym referendom,

c) zhromaždením obyvateľov obce.

3. V záujme svojho rozvoja a pri plnení úloh samosprávy obec spolupracuje s politickými

stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými

či fyzickými osobami pôsobiacimi v obci .

 

Miestne referendum v obci

§ 5

1. Miestne referendum je hlasovanie obyvateľov obce Terany o najdôležitejších otázkach

života a rozvoja obce .

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o

a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b) odvolanie starostu (§ 13a ods.3 zákona o obecnom zriadení),

c) petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov ku dňu podania

tejto petície,

d) zavedenie alebo zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie alebo zrušenie

miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia obecného

zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende,

e) obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších

dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

3. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa ho zúčastnila aspoň polovica oprávnených

voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov

miestneho referenda.

4. Podrobnosti o organizácii miestneho referenda ustanoví obecné zastupiteľstvo.

 

 Zhromaždenie obyvateľov obce

§ 6

1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať  zhromaždenie

obyvateľov obce alebo jeho časti.

2. Obecné zastupiteľstvo zvolá  zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti vtedy:

- ak o to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce.

3. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke,

týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

4. Podmienky organizovania a uskutočňovania  zhromaždenia ako aj podmienky

hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

5. Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na obecnom úrade, v obci,

príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.).

6. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť

prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

 

Vzťah štátu a obce

§ 7

1. Štát môže zákonom preniesť na obec niektoré úlohy štátnej správy, hlavne ak je ich

plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. Takýto prenesený výkon štátnej

správy na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.

2. Vo veciach preneseného výkonu štátnej správy pri rozhodovaní o právach a povinnostiach

fyzických a právnických osôb koná obec podla zákonov a iných všeobecne platných

právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými

normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

3. Dozoru štátu podlieha obec v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

 

D R U H Á H L A V A

MAJETOK OBCE

§ 8

1. Majetok obce Terany tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a

všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov

založených, resp. vytvorených obcou.

2. Majetok obce slúži na plnenie jej úloh, možno ho použiť najmä na verejné účely, na

podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Majetok obce určený na výkon

samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na

činnosť jej samosprávnych orgánov.

3. Obec Terany môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.

4. Darovanie nehnuteľného majetku obce Terany je neprípustné, ak to osobitný predpis

neustanovuje inak.

5. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné

priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho

používanie obec neobmedzila.

6. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

 

§ 9

1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce

a s majetkom v štátnom vlastníctve či vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb

ktorý bol obci zverený , v prospech rozvoja obce a jej občanov a v záujme ochrany a tvorby

životného prostredia.

2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať,

chrániť a zhodnocovať.

Sú povinné najmä:

- udržiavať a užívať majetok,

- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania

svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

3. Pri obcou zriadených či založených rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj

u právnických osôb s majetkovou účasťou obce, je obec povinná kontrolovať nakladanie

s majetkom obce.

4. Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových

organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne

záväznom nariadení.

 

§ 10

1. Za používanie majetku obce je možné vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

2. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú Zásady hospodárenia

s majetkom obce Terany, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

- majetok obce Terany,

- nadobúdanie a prevody vlastníctva obce,

- postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,

- správu majetku obce,

- hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,

- nakladanie s cennými papiermi,

- aukčný predaj vecí vo vlastníctve obce,

- kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce.

3. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon.

 

T R E T I A H L A V A

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

§ 11

Financovanie

1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.

2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami)

príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

3. Obci môžu byt poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, resp.

z prostriedkov EÚ.

 

§ 12

Rozpočet

1. Základom finančného hospodárenia obce Terany je rozpočet obce zostavovaný na obdobie

jedného kalendárneho roka a schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo.

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje

záverečný účet obce.

3. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v

obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods. 3 zák. SNR č. 369/90 Zb.

v znení zmien a doplnkov).

4. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria

najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, výnosy rozpočtových a

príspevkových organizácií iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho

rozpočtu a podiel na daniach. Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon

samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

5. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení

verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky

alebo prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce

hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné

zastupiteľstvo na návrh starostu.

6. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

7. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a

o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obec

podľa osobitného zákona.

8. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi -

Rozpočtovými pravidlami SR na príslušný kalendárny rok.

9. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje

záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

10. Ročnú účtovnú závierku obce Terany overuje audítor (§ 9 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

 

§ 13

Rozpočtové provizórium

1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového

roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do

schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do

rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

3. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú zásady

nakladania s finančnými prostriedkami obce Terany, ktoré schvaľuje obecné

zastupiteľstvo.

 

Š T V R T Á H L A V A

ORGÁNY OBCE TERANY

§ 14

Základné ustanovenia

1. Orgánmi obce sú:

a) obecné zastupiteľstvo,

b/) starosta obce.

2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť alebo zrušiť podla potreby stále alebo dočasné výkonné,

kontrolné a poradné orgány ktorými sú:

a) obecná rada,

b) komisie.

3. Zriadeným orgánom určuje náplň práce obecné zastupiteľstvo.

4. Obecné zastupiteľstvo podla potreby môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary

ustanovené osobitným zákonom.

3. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo

(§ 18 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

 

§ 15

Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Terany zložený z poslancov volených

v priamych voľbách obyvateľmi obce Terany.

2. Obecné zastupiteľstvo v Teranoch má 7 poslancov.

3. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného

zastupiteľstva.

 

§ 16

Úlohy obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Terany

a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podla ust. § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý

užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie

s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný

účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podla §

20 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. , rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí

záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom

zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta obce,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí

života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných

prepisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce

podla § 11a ods. 4 zák. SNR č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, a okrem

prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na

základe petície hlasovaním obyvateľov podľa § 11a ods. 1 písm. c/ citovaného zákona,

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať

o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a

zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

g) uznášať sa na nariadeniach obce,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení

podľa § 21 ods.1,

i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé

funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh

starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného

kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania

poslancov,

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh

starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné

spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a

kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj

zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o) udeľovať cestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

3. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života

obce.

4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah

rokovania obecného zastupiteľstva, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob

uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného

zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej

samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Teranoch.

 

§ 17

Starosta obce

1. Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia

obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkcia starostu je verejná a jeho funkčné obdobie sa

skončí zložením sľubu novozvoleného starostu .

2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce,

ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich

uznesenia,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania

zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného

poriadku obecného úradu,

e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce

vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

3. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že

odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa

§12 ods.6. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva

pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

 

§ 18

Zástupca starostu

1. Starosta obce Terany má jedného zástupcu, ktorého svojím zastupovaním poverí starosta na

celé funkčné obdobie a to z radov poslancov obecného zastupiteľstva.

2. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na

výkon funkcie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak tak urobí, poverí

zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

3. Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

4. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

5. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia (§ 13a ods.1 písm. c až i), plní

úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu

novozvoleného starostu.

 

§ 19

Komisie obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje ako stále alebo dočasné poradné,

iniciatívne a kontrolné orgány .

2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným

zastupiteľstvom.

3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

§ 20

Obecný úrad

1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva

a starostu , ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

2. Obecný úrad najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a je podateľňou

a výpravnou písomností obce,

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva

a ostatných orgánov samosprávy,

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

Prácu obecného úradu riadi starosta.

3. Pri väčšom pocte zamestnancov obecného úradu môže obec zriadiť funkciu prednostu

obecného úradu. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

4. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje

organizačný poriadok obecného úradu.

 

§ 21

Hlavný kontrolór obce

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je pracovníkom

obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti. Kontrolnú činnosť

vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie:

a) poslanca ,

b) starostu,

c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,

d) iného zamestnanca obce,

e) podľa osobitného zákona.

3. Rozsah kontrolnej činnosti kontrolóra obce stanovuje § 18d zákona SNR č. 369/90 Zb.

o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a pravidlá jeho kontrolnej činnosti ustanovuje

osobitný zákon.

4. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení,

najmä:

a) vykonáva kontrolu:

- hospodárnosti a efektívnosti nakladania s majetkom obce a s majetkom, ktorý obec užíva

podla osobitných predpisov,

- príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,

- dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,

- dodržiavania interných predpisov obce a plnenia prijatých uznesení,

b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečnému účtu obce pred

ich schválením v obecnom zastupiteľstve.

5. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol

poslancom alebo starostovi.

 

P I A T A H L A V A

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITELSTVA

§ 22

Úvodné ustanovenia

1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby

a počty poslancov určujú osobitné právne predpisy.

2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri

výkone svojej funkcie sa riadia záujmami obce a jej obyvateľov. Vykonávajú ju v súlade s

ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

§ 23

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný

zákon.

2. Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí uplynutím

funkčného obdobia. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, ak sa počas roka nezúčastní ani raz

na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Zánik mandátu poslanca uvádza § 25 ods.2

zákona c.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

§ 24

Práva a povinnosti poslancov

1. Poslanec je oprávnený najmä:

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy,

podnety, pripomienky a námety,

b) interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,

c) požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov

s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v

obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e/) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov,

ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,

f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon

poslaneckej funkcie.

2. Poslanec je povinný najmä:

a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa

zúčastní,

b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania

poslancov,

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podla politickej príslušnosti na účinné vykonávanie

poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce výmeny názorov a na podporu

poslaneckej iniciatívy.

4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného

zastupiteľstva.

 

§ 25

Náhrady poslancov

1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.

Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných

výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podla osobitných

predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch

vyplývajúcich z pracovného pomeru.

3. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť

výkonu funkcie podla zásad odmeňovania poslancov.

 

Š I E S T A H L A V A

VZŤAH OBCE K OKOLIU

§ 26

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

1. Spoločný záujem obce Terany a okolitých miest a obcí sa rieši dohodou obce so

samosprávou dotknutých miest a obcí.

2. Spolupráca obcí je možná na základe zmluvy uzavretej na uskutočnenia konkrétnej úlohy

alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí a tiež zriadením alebo založením

právnickej osoby podľa osobitného zákona.

3. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie. Ich spolupráca sa riadi zásadami

zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí.

4. Obec môže k výkonu svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské

vzťahy a spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov

vykonávajúcich miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodných združení

územných celkov alebo územných orgánov.

 

§ 27

Vzťahy so štátom, s právnickými a fyzickými osobami,

s politickými stranami a hnutiami a občianskymi

združeniami

1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s Okresnými úradmi,

územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými

školami, výskumnými ústavami, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou,

a pod.).

2. Pri zabezpečovaní svojho rozvoja a prospechu vlastných občanov obec spolupracuje

s podnikateľskými právnickými, fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a

občianskymi združeniami, ktoré na jej území pôsobia.

 

S I E D M A H L A V A

SYMBOLY OBCE, CESTNÉ OBČIANSTVO, OBECNÉ VYZNAMENANIA

A CENY, KRONIKA OBCE

PRVÁ ČASŤ

Symboly obce

§ 28

Symboly obce Terany sú :

a) erb obce

 

 

§ 29

Erb obce Terany

1. Erb obce je zaevidovaný v Heraldickom registry SR. Na červenom podklade je znázornený strom – lipa, biely kmeň a korene, žlté listy v korune stromu, okolo stromu sa vinie vinič, dva žlté strapce a dva žlté listy.

2. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa

vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej

žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty,

okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.

Žiadosť musí obsahovať:

- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),

- potvrdenie o zaplatení poplatku.

3. Erb obce sa používa:

a) na pečatidle obce,

b) na insigniách starostu,

c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Terany, ceny obce Terany a uznaniach obce Terany.

d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Teranoch,

e) na označenie katastrálneho územia obce,

f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce a v kancelárii starostu obce,

g) na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce.

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

4. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo

rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.

V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva.

Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.

5. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo

právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

 

 

 

DRUHÁ ČAST

Čestné občianstvo, obecné vyznamenania a ceny

§ 30

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a) Čestné občianstvo obce Terany,

b) Cena obce Terany,

c) Cena starostu obce Terany,

d) Odmeny.

 

§ 31

Čestné občianstvo obce Terany

1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce,

ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské

poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné

občianstvo obce Terany.

2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu

3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.

Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku

pocteného.

4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí

obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve

obce zapisuje do Kroniky obce Terany.

5. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť

všeobecne záväzným nariadením.

 

§ 32

Cena obce Terany

1. Cena obce Terany sa udeľuje za:

- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,

publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce

jej propagáciu doma i v zahraničí,

- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov.

2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj

občania obce.

Návrhy musia byt riadne odôvodnené.

3. Cenu obce Terany tvorí plaketa s erbom obce a finančná odmena. K cene obce sa vydáva

potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta,

dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

4. Cenu obce Terany slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.

5. Cena obce Terany sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí

troch rokov.

6. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam.

V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.

 

§ 33

Cena starostu obce Terany

1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce vybraným občanom obce za ich úspešnú a záslužnú

činnosť v prospech celej obce.

2. Cenu starostu obce Terany tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné

zastupiteľstvo.

3. Evidencia udelených cien sa vedie v Kronike obce Terany, ktorá má obsahovať mená,

hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli

jednotlivým osobám udelené.

 

§ 34

Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné

dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu

prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

 

§ 35

Kronika obce Terany

1. Kronika obce Terany sa vedie v úradnom jazyku, ručne písanou formou.

2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch.

Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú

hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia

miestneho spoločenstva.

3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva

starosta obce.

4. Text jednotlivých polročných zápisov do kroniky schvaľujú poslanci obecného zastupiteľstva.

 

Ô S M A H L A V A

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 36

                                   Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej

živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu

prístrešie, stravu, alebo inú materiálnu pomoc.

2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho

významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje pomoc od fyzických a právnických osôb.

3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva,

podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií

prostredníctvom poverených pracovníkov obce v spolupráci s ďalšími fyzickými a

právnickými osobami a organizáciami štátu.

5. Starosta obce môže uložiť fyzickej a právnickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo

vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií, pokiaľ osobitný zákon

neustanovuje inak.

6. Fyzická a právnická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní

následkov živelnej pohromy a havárií, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov.

Toto právo môže voči obci uplatniť do 3 mesiacov odo dna zistenia nákladov, najneskôr však

do 2 rokov od ich vzniku, inak uvedené právo zaniká.

 

D E V I A T A H L A V A

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 37

1. Štatút obce Terany je základnou a najvyššou právnou normou obce Terany.

2. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce

musia byť v súlade s týmto štatútom.

3. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Teranoch 3/5 väčšinou

všetkých svojich poslancov.

4. Tento štatút obce Terany bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Teranoch dňa  uznesením č 31/2011. 

5. Dňom účinnosti tohto štatútu obce sa ruší Štatút obce Terany schválený Obecným

zastupiteľstvom v Teranoch dňa 29.04.2005.

6. Tento štatút obce nadobúda účinnosť dňom 24.08.2011

 

V Teranoch  dňa, 24.08.2011

 

                                                                                                  Bc. Iveta Gajdošová

                                                                                                    starostka obce

 

 

Vyvesené : 25.08.2011                                                               Zvesené :08.09.2011