Obec Terany

Obecná knižnica

Obecná knižnica

 

Otváracia doba

STREDA: od 15:30 hod. do 16:30 hod.


Poplatok –  0,50 € a 1.00 Eur na celý kalendárny rok


Knihovníčka: Blažena Ihracká

--------------------------------------------


Výpožičný poriadok obecnej  knižnice v Teranoch.


Článok I.

1.Knižničný fond si má právo vypožičať každý občan, ktorý je 
registrovaným používateľom Obecnej knižnice v Teranoch, vlastní jej preukaz a súhlasí s týmto výpožičným poriadkom.

2.Používateľom Obecnej knižnice v Teranoch môže byť:
a)každý občan Slovenskej republiky vo veku od 15 rokov po 
predložení občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť žiadnym 
iným dokladom 
b)deti do 15 rokov na základe prihlášky podpísanej rodičom alebo
zákonným zástupcom, ktorý tým preberá hmotnú zodpovednosť za požičané dokumenty

3. Preukaz používateľa knižnice platí jeden kalendárny rok a je neprenosný.
    Po uplynutí kalendárneho roka sa používatelia zapisujú znova.

4.Zápisné za kalendárny rok je  pre deti do 15 rokov- zdarma
Pre študentov SŠ a VŠ- 0.50 €
Dôchodcovia a držitelia ZŤP- zdarma
Dospelý- 1.- €


Článok II.


1.Knižničný fond a zariadenie knižnice sú obecným majetkom. Každý používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať. 

2.Knižnica požičiava používateľovi dokument iba po predložení platného preukazu používateľa knižnice. 

3.Používateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac:deti- 3 knižné tituly

dospelý- 5 knižných titulov

4.Výpožičná doba pre všetky druhy literatúry je 1 mesiac.

5.Výpožičnú lehotu je možno predĺžiť, ak o to požiada používateľ pred jej uplynutím.

6.Predĺženie výpožičnej lehoty je možné najviac trikrát.

Pri nedodržaní výpožičnej doby je čitateľ povinný zaplatiť:1. upomienka- 0,50 €
2.upomienka-  1.- €

7.Používateľ je povinný vrátiť zapožičané knižničné jednotky 
       v neporušenom stave. Akékoľvek poškodenie, prípadne strata knižničnej   
       jednotky musí byť používateľom nahradená:
tým istým dokumentom v rovnakom vydaní a väzbe
zaplatením nadobúdacej ceny knihy


Článok III.

1. Za hrubé porušenie výpožičného poriadku Obecná knižnica v Teranoch
   môže na určitý čas, prípadne natrvalo, zrušiť právo používateľa na   
   poskytovanie knižničných služieb.

 2. Výpožičný čas:
streda od 15.30 hod. do 16.30 hod.
piatok  od 15.30 hod. do 16.30 hod.

3. Tento výpožičný poriadok nadobúda platnosť od 1.januára 2015.

Iveta Gajdošová
starostka  obce      

Magdaléna Žlnková
    knihovníčka