Obec Terany

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

 

Obec Terany podľa § 11 ods. 3 písmo g/ zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade so zák.SNR č. 309/1991 Zb. a jeho úprav zákon č. SNR č. 218/1992 Zb. o ochrane ovzdušia, zákon SNR č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia a zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vydáva pre rok 2009

  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TERANY

 

č. 11/2012

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

Znečisťujúcimi látkami na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo alebo po chemickej alebo fyzickej zmene v ovzduší, alebo po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršujú ich životné prostredie, nadmeme ho obťažujú alebo poškodzujú majetok.

 

Článok 2

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

 

Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sa rozumejú technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s teplým výkonom nižším ako 0,2 MW. Všetky domácnosti, rodinné domy, ktoré prevádzkujú zdroje znečisťovania ovzdušia, sú od poplatkovej povinnosti zo zákona oslobodené.

 

Článok 3

Prevádzkovateľ

 

Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo tento zdroj prevádzkovať.

 

Článok 4

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia

 

1. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú povinní:

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s podmienkami pre

    prevádzku týchto zariadení, ktoré určia výrobcovi a alebo orgány ochrany ovzdušia,

b) umožniť pracovníkom orgánov ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným osobám

   prístup ku zdroju znečisťovania za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly

   zdroja znečisťovania a jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné podklady, množstvá

   vypúšťajúcich látok zo zdroja znečistenia,

c)plniť pokyny orgánu ochrany ovzdušia na zaistenie nápravy.

                                              

Článok 5

Orgány ochrany ovzdušia

 

Orgánmi ochrany ovzdušia sa rozumejú orgány, ktorých pôsobnosť na výkon štátnej správy na tomto úseku ustanovenia zákony NR SR. Pre účely tohto nariadenia orgánom ochrany ovzdušia je obec, Slovenská komisia pre ŽP, Slovenská inšpekcia ZO a Úrady ŽP v zmysle zákona SNR č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia.

 

Obec

a) dáva súhlas na umiestnenie a povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania, ktorých dokumentácia nebola schválená ako typový podklad alebo vzorový projekt,

b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania,

c) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania, ktorí neplnia povinnosti uložené im zákonom o ovzdušia ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, opatrenia na odstránenie zistených závad,

d) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania za porušenie právnych povinností, uložených im zákonom o ovzduší a týmto nariadením, pokuty,

e) môže nariadiť odstavenie malého zdroja znečisťovania alebo obmedzenie jeho prevádzky pri neplnení podmienok o ovzduší alebo tohto nariadenia,

f) je oprávnená vyzvať prevádzkovateľa mobilného zdroja znečisťovania podrobiť sa kontrole množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok,

g) rozhoduje o výške poplatku

h) správnym orgánom obce je starosta, výkon správy zabezpečuje obecný úrad.

 

Článok 6

Poplatková povinnosť

 

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia obci právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia za podmienok ustanovených v zák. č. 40111998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, okrem prevádzkovateľov uvedených v článku 9.

 

Článok 7

Oznamovanie údajov

 

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15.februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné n zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najme o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odhlučovacích zariadení.

 

Článok 8

Platenie poplatkov

 

Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby paliva surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroj a za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termín splátky poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.

                                                            

Článok 9

Výška poplatku

Poplatok pre malý zdroj sa určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 EUR.

1.Poplatok za malý zdroj spaľujúci pevné palivo, za každú spotrebovanú aj začatú 1 tonu

 

  a) uhoľné brikety5,643 EUR/rok

 b) hnedé uhlie4,979 EUR/rok

 c) lignit3,983 EUR/rok

 d) čierne uhlie3,319 EUR/rok

 e) koks1,992 EUR/rok

 f) drevené brikety a pelety1,660 EUR/rok

 g) drevo1,328 EUR/rok

 

3.Poplatok za malý zdroj spaľujúci kvapalné palivo, za každú spotrebovanú aj začatú 1 tonu

 

 a) ťažký vykurovací olej2,987 EUR/rok

 b) ľahký vykurovací    olej2,324 EUR/rok

 c) nafta1,992 EUR/rok

 

4.Poplatok za malý zdroj spaľujúci plynné palivo – zemný plyn je 3,319 EUR pri ročnej spotrebe v rozmedzí od 25 000 m3 do 40 000 m3. Pri nižšej spotrebe plynného paliva sa poplatok nevyrubuje. V prípade vyššej spotreby sa výška poplatku za malý zdroj určí ako 3,3193-násobok podielu skutočnej spotreby k maximálnej spotrebe uvedenej v prvej vete (40 000 m3).

 

5.K vypočítanému poplatku sa za každých 25 kW príkonu (výkonu) aj začatých malého zdroja pripočíta 3,319 EUR.

6.Pre ostatné malé zdroje je výška poplatku určovaná individuálne, maximálne 663,87 EUR/rok.

7.Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva  zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje v obci.

8.Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Článok 10

Vymedzenie malého zdroja, na ktoré sa nevzťahuje poplatková povinnosť

 

Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na:

a)malý zdroj prevádzkovaný obcou,

b) malý zdroj prevádzkovaný základnou školou, materskou školou a inými školskými zariadeniami,

c) malý zdroj prevádzkovaný organizáciou, poskytujúcou všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,

d) malý zdroj prevádzkovaný fyzickou osobou, ak zdroj nie je pravidelne využívaný na podnikateľskú činnosť,

e) na všetky druhy krbov v podnikateľských objektoch.

 

Článok 11

Pokuty

1.Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3, odsek 1, písm. c) tohto všeobecne záväzného nariadenia uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 EUR.

2.Pokuty a poplatky uložené Obcou Terany sú príjmom obce.

3.Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva obec prostredníctvom starostu obce, poverených zamestnancov obce a hlavného kontrolóra.

 

Článok 12

Spoločné a prechodné ustanovenia

 

Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto nariadení sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní ( § 18 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Terany bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením č. 84/2012 počtom hlasov 6 z prítomných 6 poslancov.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší a stráca účinnosť VZN č.9/2008.

 

Mgr. Iveta Gajdošová

starostka obce