Obec Terany

Vybudovanie kamerového systému v obci Terany

kamerovy-system

Kód projektu: 

OD 60701.33096 – prevencia kriminality

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je prevencia kriminality  a inej protispoločenskej činnosti  v obci Terany  prostredníctvom vybudovania kamerového systému. Kamerový systém prispeje k celkovému  zlepšeniu situácie v oblasti bezpečnosti občanov obce Terany  a jej návštevníkov. Zvýši mieru  ochrany života, zdravia  a majetku občanov  obce a jej návštevníkov  formou prevencie. Kamerový systém bol nainštalovaný dodávateľom vybraným vo verejnom obstarávaní.

Dodávateľ nainštaloval kamery do 7 najohrozenejších lokalít v obci. Zároveň preškolil 1 osobu vybranú žiadateľom na obsluhu kamerového systému. Preškolená osoba bude zabezpečovať  obsluhu kamerového systému, zabezpečovať archiváciu záznamov a v prípade potreby  vyhľadávať a spracovávať  snímky pre príslušný  policajný zbor.

Dopadom projektu bude  zníženie miery  a závažnosti trestnej  a protispoločenskej činnosti  v obci Terany. Za účelom zvýšenia  miery prevencie pred kriminalitou  a inou  protispoločenskou činnosťou, dôležitú súčasť je  informovanosť obyvateľov o zavedení kamerového systému v obci.

Obec Terany má v súčasnosti  kamerový systém č.1  v celkovom počte 12 kamier, ktorý bol inštalovaný v roku 2013.  Kamery nemajú dobré nočné videnie a sú poruchové. Obec má veľmi dobré  skúsenosti  so zavedením kamerového systému, znížila sa kriminalita na miestach , ktoré sú snímané kamerovým systémom.  Kamerový systém č.1  však pokrýval len časť obce, preto z hľadiska pokrytia celého územia   bol nepostačujúci.

Rozšírenie kamerového  systém v počte 7 kamier bol inštalovaný v nasledovných lokalitách:

Lokalita č. 1:  Kostol ev. cirkvi a.v. 

Umiestnenie kamery na stĺpe, kde kamera sníma obecnú cestu k cintorínu, do kostola a bočnú uličku pri kostole

Lokalita č. 2: Hlavná cesta, prechod do kostola a cintorína, okolie predajne večierka

Umiestnenie kamery na stĺpe, kde kamera sníma verejné priestranstvá a štátnu cestu

Lokalita č. 3: Tržnica

Umiestnenie kamery  na stĺpe, kamera sníma verejné priestranstvá, tržnicu a autobus. Zastávku pre školský autobus

Lokalita č. 4: Križovatka, cesta na železnicu a k potoku

Umiestnenie kamery na stĺpe, kamera sníma obecné cesty a verejné priestranstvá

Lokalita č. 5: Areál obecného úradu

Umiestnenie kamery na stĺpe vo dvore kult. domu, kamera sníma vchod do kultúrneho domu a areál

Lokalita č. 6: :  Kostol katolíckej cirkvi

Umiestnenie kamery na stĺpe, kamera sníma verejné priestranstvá, odstavnú plochu pri kostole, cestu

Lokalita č. 7:  Cesta k osade, dom

Umiestnenie kamery na stĺpe, kde  kamera sníma obecnú cestu ako aj obecný dom 


Ministerstvo  vnútra  SR – Okresný úrad Banská Bystrica  poskytlo na základe žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu  na financovanie projektu  v oblasti prevencie kriminality  dotáciu vo výške 10 000,- €.

Obec Terany sa spolupodieľala  vlastnými zdrojmi vo výške 2 528,- €.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Oznámenie o informovanosti verejnosti - Kamerový systém II103 kB [pdf]