Obec Terany

Zámer predaja majetku

Zámer predaja majetku

1.Obecné zastupiteľstvo v Teranoch dňa 21.11.2017 uznesením č.253/2017 schválilo podľa §9a, ods. 8, písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Terany č. 3/2016 „Zásady hospodárenia s majetkom obce Terany a dodatku č.1 k zásadám v zmysle bodu 3c zámer a to: predaj novovytvorených pozemkov p.č. 616/4 – zast. plocha o výmer 296m2, 616/5 – zast. plocha o výmere 15 m2 a 616/6 – zast. plocha o výmere 40 m2, celková výmera predávaných parciel je 351 m2, pozemky sú oddeleného GP č. 10928634-43/2017, vyhotoviteľa Ing. Ján Šrámka. Meračská kancelária, T.G. Masaryka 325/2, 96001 Zvolen, pozemky sú odčlenené od pozemku KN č. 616, druh pozemku CKN 616 o výmere 2535 m2, v k.ú. Dolné Terany, obec Terany, zapísané na LV č. 1. Novovytvorené pozemky 616/4, 616/5 a 616/6 sa odpredávajú do výlučného vlastníctva Renaty Rondovej, Terany 151 za kúpnu cenu 1,50€/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že kupujúca užíva uvedené pozemky už viac ako 10 rokov, o obecné pozemky a okolie sa celoročne stará a zveľaďuje ich, na pozemkoch je časť zastavaná jej rodinným domom aj s príslušenstvom k uvedenej nehnuteľnosti.

Náklady súvisiace s vypracovaním znaleckého posudku, kúpnej zmluvy a vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša kupujúca.

V Teranoch 22.11.2017 Mgr. Iveta Gajdošová starostka obce