Obec Terany

Terany – Nelegálne / čierne / skládky odpadu

Väčšinu obcí v oblasti životného prostredia trápia nelegálne skládky odpadu. Aj naša obec nie je výnimkou. Občania na odľahlé miesta vyvážajú napr. drobný stavebný odpad, odpad zo svojich záhrad, ale i bežný komunálny odpad. Čierne skládky na takýchto miestach majú množstvo negatívnych následkov, ktoré si "ich tvorcovia" zrejme neuvedomujú. Okrem estetického zásahu do prírody, je to predovšetkým znečistenie a kontaminácia pôdy alebo vody, riziko zranenia našich detí, stávajú sa lákadlom zvierat, predovšetkým však hlodavcov, potkanov, líšiek a podobne. 

 

V súčasnosti platná legislatíva hovorí, že ak sa zistí osoba zodpovedná za uloženie takéhoto odpadu, je povinná zabezpečiť jeho zneškodnenie na vlastné náklady. Ak sa vinník nezistí, je povinný zneškodniť odpad vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti. Vo väčšine prípadov však tieto splátky likviduje obec, takže na to doplácame všetci, keďže likvidácia odpadu je hradená z pokladnice obce, čiže z financií nás všetkých. 

 

Preto vyzývame občanov, aby na likvidáciu odpadu použili všetky možnosti, ktoré im obec poskytuje. Je to pravidelný vývoz zberných nádob, ktoré sú pridelené každej domácnosti, rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov , bezplatný odvoz bielej techniky / televízorov, počítačov, chladničiek ....celoročne, určená , odvoz plastov , individuálna možnosť pristavenia kontajnera na zmesový alebo stavebný odpad, ktorá je spoplatnená, možnosť odovzdania triedeného odpadu do kontajnerov na plasty, papier, tetrapaky, textil a obuv, sklo a konzervy-plechovky. 

 

V našej obci sa v mesiaci 10/2017 – 11/2017 budú likvidovať dve čierne skládky – bývalé silážne jamy.

Obec získala na likvidáciu čiernych skládok dotáciu z Ministerstva životného prostredia vo výške 34 000 €, čím sa tieto skládky definitívne odstránia.

 

Upozorňujeme občanov, že po ich likvidácii bude objekt monitorovaný a po opätovnom znečisťovaní prostredia bude občanovi uložená pokuta, odpad ktorý tam vyviezol musí odstrániť, prípadne bude odstránení obcou na jeho náklady.