Obec Terany

Komisie pri obecnom zastupiťeľstve

 

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec OZ, a členov komisie.

Komisie OZ nemajú vypracovaný plán zasadnutí, zasadajú podľa potreby.

Predseda komisie :

  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,
  • zostavuje plán činnosti
  • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami OZ
  • zastupuje komisiu navonok


Obec Terany má zriadené nasledovné komisie:

 

Finančná komisia :

predseda:

Ing. Daniel Melich

členovia:

Anton Národa

Michal Vincler

 

Povinná komisia:

predseda:

Roman Oravec

členovia:

Juraj Tereň

Michal Vincler

Janka Klapalová

 

Komisia pre životné prostredie:

predseda:

Roman Oravec

členovia:

Bc. Ľubomír Teren

Bc. Petra Teťáková

Ing. Michaela Tarabová

Ladislav Kováč

 

Komisia pre šport a mládež:

predseda:

Michal Vincler

členovia:

Marian Kollár

Pavel Teren

 

Komisia stavebná a verej. obstarávania:

predseda:

Anton Národa

členovia:

Pavel Teren

Ján Priadka

Ing. Daniel Melich

 

Komisia pre vzdelávanie a kultúru:

predseda:

Janka Klapalová

členovia:

Blaženka Ihracká

Janka Keľhová

Magdaléna Žlnková

Katarína Terenová

Renata Rondová

Bc. Petra Teťáková